Pravidla užití webu a ochrana osobních údajů

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR").

V tomto dokumentu bychom vás rádi informovali o zásadách a postupech při zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení), a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Správce společnost innogy Energo, s.r.o., Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, IČ 25115171, zápis v OR MěS v Praze, sp. zn. C 50971 (dále jen „innogy“) tímto dokumentem plní povinnost ve smyslu ustanovení článku 13  GDPR, a to poskytnout transparentním způsobem subjektu údajů (zákazníkovi, třetí straně) informace o zpracování osobních údajů.

1. POJMY

Subjekt údajů (dále jen „zákazník“): Fyzická osoba (včetně osob samostatně výdělečně činných), k níž se osobní údaje vztahují (např. potenciální, stávající či ztracený zákazník).

Osobní údaj: Veškeré informace o identifikovaném nebo identifikovatelném zákazníkovi; identifikovatelným zákazníkem je fyzická osoba, která lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce: Společnost innogy Energo, s.r.o., (dále jen „innogy“), subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může innogy zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Zpracovatel: Každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření innogy  zpracovává osobní údaje podle Zákona a Nařízení, a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.

Profilování: Jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

Účel zpracování osobních údajů: Cíl (obchodní aktivita), pro který je nezbytné či účelné osobní údaje subjektu údajů zpracovávat.

Rozsah zpracování osobních údajů: Výčet konkrétních osobních údajů subjektu údajů zpracovávaných pro určitý účel.

Biometrický podpis: Biometrický nebo také viditelný digitální podpis je bezpečná metoda podpisu elektronických dokumentů, díky zápisu originálních a jedinečných charakteristik (rychlost, zrychlení, tlak, doba podpisu, atd.) osoby podepisující se do elektronického dokumentu.

Cookies: Elektronická data, která WWW server pošle prohlížeči, který je následně uloží na počítači uživatele (zákazníka). Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod.

DPO/pověřenec pro ochranu osobních údajů: Je osoba odborně způsobilá, na základě profesních kvalit, zejména svých odborných znalostí práva a praxe v oblasti ochrany údajů. Mezi hlavní činnosti DPO patří sledování implementace strategií společnosti v oblasti ochrany osobních údajů v souvislosti s řízením ochrany osobních údajů a dodržováním GDPR.

CNG: Stlačený zemní plyn z plnicích stanic pro pohon motorových vozidel podle zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, ve znění pozdějších předpisů.

2. PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost innogy zpracovává osobní údaje v duchu následujících principů vyplývajících z Nařízení:

 • zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování;
 • účelové omezení - shromažďování jen pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely;
 • minimalizace údajů - přiměřenost, relevantnost a limitace zpracování na nezbytně nutný rozsah ve vztahu k účelu;
 • přesnost a aktuálnost – innogy přijímá veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;
 • omezené uložení – osobní údaje jsou uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány, a to za předpokladu provedení příslušných technických a organizačních opatření požadovaných stávající legislativou s cílem zaručit práva a svobody subjektu údajů;
 • integrita a důvěrnost - osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

3. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A MONITORING

innogy získává osobní údaje svých zákazníků zejména od nich samých v rámci jednání o uzavření smlouvy. innogy vždy informuje zákazníky o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi zákazníkem a innogy a také významně zefektivní poskytování služeb.

innogy dále získává osobní údaje z veřejně dostupných registrů a evidencí, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů.

Za účelem zvyšování kvality služeb a ochrany práv monitoruje a zaznamenává innogy komunikaci se zákazníky (především telefonické hovory na zákaznické linky), zákazník je o této skutečnosti předem informován a je oprávněn tento postup odmítnout.

Za účelem zajištění bezpečnosti innogy a také bezpečnosti poskytovaných služeb jsou v obchodních kancelářích a budovách innogy umístěny kamerové systémy. O umístění kamerových systémů je zákazník vždy informován informačními cedulemi a piktogramy při vstupu do takového prostoru. Záznamy z kamerových systémů jsou archivovány po nezbytně nutnou dobu a mimo uvedený účel nejsou dále nijak zpracovávány. V případě nutnosti jsou záznamy předány orgánům činným v trestním řízení za účelem řádného objasnění skutkového stavu věci.

4. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ

innogy a její smluvní zpracovatelé v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování zpracovávají následující osobní údaje, respektive kategorie osobních údajů:

A) identifikační a adresní údaje: oslovení, akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, údaje o dokladech totožnosti, adresa trvalého, případně přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, místo a stát narození, státní příslušnost, sídlo podnikání, IČ;

B) elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, ID datové schránky;

C) jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies, autentizační certifikáty, identifikátory v sociálních sítích a komunikačních platformách (např. Skype), lokační údaje zařízení užívaného zákazníkem, lokační údaje uživatelů mobilní aplikace innogy navigace CNG stanic;

D) další osobní údaje spojené se smlouvou: číslo bankovního účtu, číslo zákaznického účtu, spojovací číslo SIPO, číslo CNG karty;

E) osobní údaje, které vznikají jako výsledek adresných analýz spotřebitelského chování zákazníka, vyhodnocování kreditního rizika, záznamy o spotřebitelské historii a plnění platebních povinností u innogy, prediktivních modelů atd. a jsou dále zpracovávány;

F) další osobní údaje poskytnuté zákazníkem ve Smlouvě/Dodatku či v jiných dokumentech a při jednáních, a to včetně pozdějších aktualizací;

G) osobní údaje spojené s videonahrávkou podoby zákazníka a jeho osobnostních projevů při jednání za účelem zvýšení ochrany práv zákazníka i innogy a/nebo předcházení škodám.

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

innogy zpracovává osobní údaje zákazníků na základě následujících právních důvodů (titulů):

 • oprávněný zájem innogy,
 • plnění smlouvy,
 • plnění právní povinnosti,
 • platný souhlas se zpracováním osobních údajů.

5.1. Oprávněný zájem innogy

Právní titul zpracování osobních údajů tam, kde převažují legitimní zájmy/práva správce nad zájmy/právy subjektu údajů, a to při zohlednění přiměřeného očekávání subjektů údajů na základě jeho vztahu se správcem. Jedná se o případy, pro které není nutný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Jedná se zejména o následující účely (přičemž rozsah pro ně zpracovávaných údajů je vymezen pomocí písmen odpovídajících členění dle článku 4 - Rozsah zpracování):

 • Ochrana základních či jiných důležitých práv innogy vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a smluv v rámci různých sporů, kontrol, šetření, řízení a ve vztahu k smluvním partnerům a třetím osobám pro rozsah zpracování a) – g) a to po dobu, která je stanovena obecně závaznými právními předpisy, nejdéle však 10 let po ukončení posledního smluvního vztahu zákazníka s innogy.
 • Ochrana majetku innogy, života a zdraví zaměstnanců, zákazníků a osob vstupujících do objektů innogy pro rozsah zpracování g) po dobu 14 dní od pořízení záznamu.
 • Zamezení podvodného jednání poškozujícího innogy v případech důvodného podezření pro rozsah zpracování a) – g), a to po dobu, která je stanovena obecně závaznými právními předpisy, nejdéle však 5 let po ukončení posledního smluvního vztahu zákazníka s innogy.
 • Přímý marketing, tj. nabízení zboží a služeb týkajících se dodávek plynu, elektřiny, tepla, CNG a souvisejících produktů a služeb pro rozsah zpracování a), b), d) – f) po dobu trvání smluvního vztahu zákazníka s innogy.
 • Vymáhání pohledávek pro rozsah zpracování a), b), d) – f), po dobu zákonných promlčecích dob, maximálně však po dobu 10 let.
 • Manuální či automatické ověřování/vyhodnocování kreditního rizika a hodnocení platební schopnosti zákazníka v případě prodlení s úhradou splatného peněžitého závazku na straně subjektu údajů pro rozsah zpracování a), d), f) a v případě důvodných pochybností c), přičemž využíváme pouze veřejně dostupné údaje, a to po dobu maximálně 8 let od ukončení posledního smluvního vztahu zákazníka s innogy.

5.2 Plnění smlouvy

innogy zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro níže uvedené účely související s plněním smluvních závazků obou smluvních stran, zejména pro účely platného uzavření, změny a ukončení smlouvy v souladu s energetickým zákonem a občanským zákoníkem, udělení plné moci k ukončení smlouvy s jiným obchodníkem a k uzavření smlouvy o připojení, uzavření smlouvy o distribuci pro odběrné místo zákazníka, registrace odběrného místa u Operátora trhu, realizace dodávek energií, fakturace, zpracování údajů z měření.

Rozsah pro tyto účely zpracovávaných osobních údajů je vymezen údaji na formulářích smluv, plných mocí, které nejsou označeny jako nepovinné (tzn. nejsou označeny nijak; jako nepovinné jsou typicky označeny např. telefon, mobilní telefon, e-mailová adresa). Standardně se jedná zejména o tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, sídlo podnikání, IČ, číslo bankovního účtu, číslo zákaznického účtu, spojovací číslo SIPO, informace o spotřebě na základě odečtu měřicích zařízení a typového diagramu dodávky, číslo měřicího zařízení, EIC/EAN odběrného místa, údaj o způsobu využití plynu, elektřiny, tepla, CNG atd. V případě nadstandardních služeb vyžádaných zákazníkem využívajících prostředky elektronické komunikace, jako je zasílání elektronické faktury nebo sjednání služby innogy24, se stává e-mail povinným údajem.

Doba zpracování je vymezena dobou trvání smluvního vztahu zákazníka s innogy.

Může se jednat o smlouvu o sdružených službách dodávky plynu/elektřiny, smlouvu o službách dodávky tepla nebo CNG, smlouva o pronájmu movité věci, smlouvy o dílo, atd.

5.3. Plnění právní povinnosti

innogy poskytuje osobní údaje o zákaznících vedle zpracovatelů též příjemcům osobních údajů, mezi něž patří státní orgány a další subjekty v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností, a to zejména za účelem:

 • poskytnutí osobních údajů o zákaznicích odebírajících elektřinu od innogy pro účely kontroly výběru koncesionářských poplatků ze strany České televize a Českého rozhlasu,
 • poskytnutí osobních údajů na vyžádání orgánům činným v trestním, přestupkovém či správním řízení,
 • plnění zákonných informačních povinností vůči Energetickému regulačnímu úřadu, Úřadu pro ochranu osobních údajů, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, České obchodní inspekci, Evropské komisi, České národní bance, Českému telekomunikačnímu úřadu,
 • reporting Operátorovi trhu týkající se vyhodnocení dodávek energií,
 • plnění informačních povinností dle Energetického zákona,
 • a pro další zákonem vymezené účely i jiným subjektům v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností.

Rozsah zpracování osobních údajů a doba jejich zpracování je stanovena obecně závaznými právními předpisy, nejdéle však 10 let po ukončení posledního smluvního vztahu zákazníka s innogy.

5.4 Platný souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že správce zpracovává osobní údaje zákazníka pro jiné účely, které nelze podřadit pod účely uvedené v článku 5.1, 5.2 a 5.3, může tak činit pouze na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany zákazníka, který je projevem svobodné vůle zákazníka a tvoří tak specifický titul pro takové nakládání s osobními údaji.

Zákazník innogy uděluje podpisem písemného formuláře nebo potvrzením elektronické verze souhlasu, a to pro níže uvedené účely, v rozsahu specifikovaném písmeny uvedenými v článku 4 - Rozsah zpracování, a to po níže uvedenou dobu (počínající dnem ukončení posledního smluvního vztahu s innogy):

 1. manuálního či automatického ověřování/vyhodnocování kreditního rizika a hodnocení platební schopnosti zákazníka prostřednictvím:
  - registrů dlužníků či jiných podobných registrů,
  - analýzy spotřebitelského chování zákazníka včetně prediktivních modelů,
  - záznamů o spotřebitelské historii zákazníka a plnění platebních povinností u innogy pro rozsah zpracování a) – f) po dobu 5 let;
 2. předání osobních údajů zákazníka do registru dle předchozího odstavce (včetně údaje o datu vzniku dluhu, jeho výši a důvodu) v případech, kdy je zákazník v opakovaném prodlení s úhradou závazků nebo v případě prodlení s úhradou závazku trvajícího déle než 30 dní po splatnosti a to pro rozsah zpracování a), b), d) – f) - maximálně po dobu 10 let, nestanoví-li podmínky registru dobu kratší;
 3. zasílání informačních zpráv týkajících se sjednaných služeb (např. informace o stavu vyřízení zákazníkova požadavku) a poskytování poradenství zejména v oblasti výběru produktů a služeb, předcházení nedoplatkům ve vyúčtování, úspory nákladů, snížení spotřeby energií nebo optimalizace tarifu pro rozsah zpracování a) – f) po dobu 6 měsíců;
 4. zasílání informačních zpráv/nabídky nesjednaných služeb:
  - produktů, zboží a služeb nebo zákaznických programů innogy,
  - energií, produktů, zboží a služeb nebo zákaznických programů smluvních partnerů innogy pro rozsah zpracování a) – f) po dobu 5 let,
  a to ve všech případech jakoukoli formou včetně obchodních sdělení šířených elektronickými prostředky, které zákazník poskytl/poskytne; záměrem innogy je zefektivnění řešení požadavků zákazníků a zkvalitnění poskytovaných služeb, innogy v žádném případě nechce zákazníky obtěžovat množstvím nevyžádané a nesouvisející marketingové komunikace (příp. uskutečňované v nevhodnou denní dobu), proto rovněž zjišťuje a analyzuje spotřebitelské preference zákazníků, chování v digitálním prostředí innogy (weby a webové aplikace společností innogy v ČR);
 5. občasného poskytnutí obchodní nabídky týkající se dodávek plynu, elektřiny, tepla, CNG atd. po ukončení posledního aktivního smluvního vztahu s innogy pro rozsah zpracování a) – f) po dobu 5 let;
 6. získání názoru zákazníka týkajícího se zejména míry spokojenosti s poskytovanými/plánovanými službami innogy, názoru na společnost innogy, marketingovou komunikaci innogy, produktovou nabídku s cílem dosažení zkvalitnění poskytovaných služeb pro rozsah zpracování a) – f) po dobu 5 let.

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné a svobodné. Neudělení souhlasu či zúžení jeho rozsahu nemá vliv na plnění dříve sjednaného závazku po dobu trvání smlouvy nebo na možnost uzavření nového závazku ze strany innogy. Neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů může mít vliv na poskytovanou úroveň doplňkových služeb a rozsah nabízených produktů. Udělený souhlas lze kdykoliv zčásti nebo zcela odvolat.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné udělit elektronicky nebo v listinné podobě. innogy informuje zákazníky, že – není-li dohodnuto jinak - souhlasy udělené v listinné podobě konvertuje neautorizovanou konverzí do elektronické podoby pomocí skenování a uchovává v této podobě v zákaznickém systému pro pozdější potřebu. Zpracování souhlasů je standardizovaným procesem prováděným systematicky a posloupně, přičemž je zajištěna nezměnitelnost dokumentu.

6. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům innogy, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, zpracovatelům, s nimiž má innogy uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, členům skupiny innogy a případně další osobě v souladu se Zákonem a Nařízením. Seznam zpracovatelů osobních údajů je zveřejněn na webové stránce innogy (www.innogy.cz/energo/ochrana-osobnich-udaju/) a při uzavírání Smlouvy bude poskytnut na vyžádání zákazníkem na kontaktních místech innogy.

innogy se zavazuje, že nebude zákazníka kontaktovat v nočních hodinách a nepřiměřeně často. Kontaktování bude probíhat pouze za účelem nabídky služeb, ke kterým dal zákazník souhlas (není-li ke kontaktování dán jiný právní titul).

innogy v rámci zpracování osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb poskytuje osobní údaje zákazníků získané s jejich souhlasem jiným osobám (viz. Seznam zpracovatelů výše), a to po dobu, kdy s tímto postupem zákazník písemně nevyjádřil nesouhlas. innogy v těchto případech klade důraz na důvěrnost těchto údajů a takové osoby nejsou oprávněny osobní údaje zákazníků dále předávat.

7. PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost innogy Energo, s.r.o., IČ: 25115171, se sídlem Limuzská 3135/12, 10098 Praha 10 – Strašnice, („Správce“) náleží do koncernu RWE, v němž je řídící osobou společnost RWE AG se sídlem Opernplatz 1, Essen, Spolková republika Německo a v jehož rámci je členem podnikatelského uskupení innogy. Tyto společnosti mohou provádět zpracování osobních údajů zákazníků v roli zpracovatele. Příjemce a zpracovatele osobních údajů rozlišujeme dle právního titulu, přičemž u každého právního titulu je vymezen rozsah a účel zpracování.

Seznam zpracovatelů

seznam zpracovatelů osobních ůdajů

Seznam příjemců

seznam příjemců osobních údajů

Zpracování osobních údajů mohou pro innogy provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

7.1          Předávání osobních údajů do třetích zemí

Společnost innogy předává osobní údaje svých zákazníků ke zpracování do třetí země nebo mezinárodní organizaci (mimo rámce EU), pouze pokud Správce nebo Zpracovatel poskytl vhodné záruky a za podmínky, že jsou k dispozici vymahatelná práva subjektu údajů a účinná právní ochrana subjektů údajů.

Společnost innogy garantuje, že k předání osobních údajů svých Zákazníků může dojít pouze po splnění následující podmínek:

 • Předávání osobních údajů do určité třetí země nebo určité mezinárodní organizaci se může uskutečnit, jestliže Evropská komise rozhodla, že tato třetí země, určité území nebo jedno či více konkrétních odvětví v této třetí zemi, nebo tato mezinárodní organizace zajišťují odpovídající úroveň ochrany. Takovéto předání nevyžaduje žádné zvláštní povolení.
 • Správce nebo Zpracovatel mohou předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pouze pokud Správce nebo Zpracovatel poskytl vhodné záruky a za podmínky, že jsou k dispozici vymahatelná práva subjektu údajů a účinná právní ochrana subjektů údajů. Vhodnými zárukami mohou být tyto:

a) právně závazné a vymahatelné nástroje mezi orgány veřejné moci nebo veřejnými subjekty;
b) závazná podniková pravidla;
c) standardní doložky o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí;
d) standardní doložky o ochraně údajů přijaté dozorovým úřadem a schválené Evropskou komisí;
e) schválený kodex chování se závaznými a vymahatelnými závazky Správce nebo Zpracovatele ve třetí zemi uplatňovat vhodné záruky, a to i ohledně práv subjektů údajů;
f) schválený mechanismus pro vydání osvědčení spolu se závaznými a vymahatelnými závazky Správce nebo Zpracovatele ve třetí zemi uplatňovat vhodné záruky, a to i ohledně práv subjektů údajů.

8. COOKIES

Při návštěvě internetových stránek provozovaných innogy se může stát, že budou ukládány informace ve formě "cookie" na počítači subjektu údajů, které jej automaticky rozpoznají při příští návštěvě. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookie.

9. PRÁVA ZÁKAZNÍKA

Zákazník má právo na následující informace:

 • informace o účelech zpracování (viz článek 5);
 • informace o kategoriích dotčených osobních údajů (viz článek 4);
 • informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny (včetně příjemců ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; viz článek 7);
 • informace o plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby (viz článek 5);
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů, blokování nesprávných osobních údajů, přenosu či jejich výmaz (viz souhlas se zpracováním osobních údajů);
 • konkretizaci oprávněného zájmu správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na tomto důvodu (viz článek 5);
 • informace o zdroji, ze kterého osobní údaje pocházejí, včetně zdroje veřejného (viz článek 3).

Zákazník má právo:

a) Na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování.
b) Vznést námitku proti tomuto zpracování.
c) Podat stížnost u dozorového úřadu, a to:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

d) Kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů s účinky do budoucna.
e) Získat od správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány.
f) Aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů.
g) Aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje (také právo být zapomenut), které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, a to v taxativně vymezených důvodech uvedených v Nařízení: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) zákazník odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování; c) zákazník vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro další zpracování; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené unijní nebo vnitrostátní legislativou, které se na správce vztahuje; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Podrobnosti a výjimky k výkonu tohoto práva upravuje Nařízení.
h) Aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů: a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
i) Na přenositelnost osobních údajů, tzn. získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:
 a) zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě,
 b) zpracování se provádí automatizovaně.
j) Kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, včetně profilování založeného na ustanoveních Nařízení. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
k) Nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Výjimky a podrobnosti stanoví Nařízení.

9.1. Možnosti uplatnění práva zákazníka

Společnost innogy definuje pro zákazníky komunikační kanály, kterými je možno vznést dotaz/podnět za účelem využití svého zákonného práva dle příslušných ustanovení GDPR (viz výše). Tyto předem nastavené komunikační kanály byly podrobeny posouzení vlivu na ochranu osobní údajů a jejich primárním cílem je jednoznačná identifikace subjektu údajů a zároveň předejití možnému zneužití předávaných osobních údajů zákazníka. Zvolené komunikační kanály rovněž zohledňují technické aspekty výkonu některých práv.

Právo na přístup k OÚ

 • osobně v sídle innogy Energo, s.r.o.;
 • poštovní zásilkou (podpis zákazníka musí být úředně ověřen);
 • e-mailem na adresu energo@innogy.cz (součástí e-mailu musí být elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem);
 • datová schránka (DS: a8kt9z).

Právo na opravu nepřesných nebo nesprávných osobních údajů

 • osobně v sídle innogy Energo, s.r.o.;
 • poštovní zásilkou (podpis zákazníka musí být úředně ověřen);
 • e-mailem na adresu energo@innogy.cz (součástí e-mailu musí být elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem);
 • datová schránka (DS: a8kt9z).

Právo na přenositelnost

 • poštovní zásilkou (podpis zákazníka musí být úředně ověřen).

Poznámka: Zákazníkovi bude odeslána zásilka do vlastních rukou a bude obsahovat medium s osobními daty. Před odesláním zásilky zákazníkovi bude vyžadována přiměřená náhrada účelně vynaložených nákladů (medium atd.).

Právo být informován o zpracování

 • osobně v sídle innogy Energo, s.r.o.;
 • poštovní zásilkou;
 • e-mailem na adresu energo@innogy.cz ;
 • datová schránka (DS: a8kt9z).

Právo vznést námitku

 • osobně v sídle Energo, s.r.o;
 • poštovní zásilkou (podpis zákazníka musí být úředně ověřen);
 • e-mailem na adresu energo@innogy.cz (součástí e-mailu musí být elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem);
 • datová schránka (DS: a8kt9z).

Právo na výmaz osobních údajů

 • osobně v sídle innogy Energo, s.r.o.;
 • poštovní zásilkou (podpis zákazníka musí být úředně ověřen);
 • datová schránka (DS: a8kt9z).

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování

 • osobně v sídle innogy Energo, s.r.o.;
 • poštovní zásilkou (podpis zákazníka musí být úředně ověřen);
 • e-mailem na adresu energo@innogy.cz (součástí e-mailu musí být elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem);
 • datová schránka (DS: a8kt9z).

Právo na omezení zpracování

 • osobně v sídle innogy Energo, s.r.o.;
 • poštovní zásilkou (podpis zákazníka musí být úředně ověřen);
 • datová schránka (DS: a8kt9z).

Právo na odvolání souhlasu

 • osobně v sídle innogy Energo, s.r.o.;
 • poštovní zásilkou
 • e-mailem na adresu energo@innogy.cz
 • datová schránka (DS: a8kt9z).

10. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DPO)

Společnost innogy Energo, s.r.o., IČ: 25115171, se sídlem Limuzská 3135/12, 10098 Praha 10 – Strašnice, jmenovala svého DPO/pověřence pro ochranu osobních údajů, který monitoruje a deklaruje dodržování pravidel GDPR.

V případě dotazů kontaktujte našeho DPO na: dpo-cz@innogy.com

11. ÚČINNOST

Tento dokument je účinný dnem 25. 5. 2018. Poslední aktualizace textu proběhla dne 15. 5. 2018.

Celý dokument Informace pro zákazníky o ochraně osobních údajů je vám k dispozici na uvedeném odkaze.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je vám rovněž k dispozici.


nahoru