Historie

Vznik - 1. pol. 20. století

Teplárna Náchod vznikla ze závodní centrály, kterou postavila textilní firma Mautner a syn pro vlastní spotřebu elektřiny i páry pro technologické účely firmy. Stavební povolení bylo vydáno v září 1907 a kolaudace provedena v lednu 1909. K dalšímu rozšíření o dva kotle a jeden turbogenerátor došlo v roce 1926 a 1927.
 

Přestavba na městskou teplárnu začala na podnět Východočeských elektráren Hradec Králové v roce 1940, které teplárnu odkoupily a přebudovaly na podnik sloužící jak k výrobě elektřiny, tak i dodávkového tepla pro průmysl i obyvatele.

První veřejnou dodávku zahájily v roce 1942 po dokončení výstavby prvního úseku parovodu v délce 2,7 km.

Za války i po válce pokračovala rozsáhlá rekonstrukce teplárny a celý komplex nového zařízení byl uveden do provozu 19. 11. 1949.

Rozšířování - 2. pol. 20. století

  • V roce 1952 bylo rozhodnuto v rámci plánu rozvoje Teplárny Náchod o jejím dalším rozšíření. Z důvodu nedostatku finančních prostředků k tomu došlo až v roce 1963, kdy v teplárně začala nejrozsáhlejší etapa obnovy.
  • Byl postaven nový granulační kotel o výkonu 75 tun páry/hod. s ventilátorovými mlýny. Kotel byl uveden do provozu v roce 1970 a je hlavním zařízením Teplárny Náchod až do současné doby. Rovněž bylo vybudováno nové zauhlování s vykládáním do hlubinného zásobníku a dopravou paliva šikmými pásy. Dále byl zbourán komín vysoký 75 m a spaliny z kotlů, pro které sloužil, byly převedeny do komína vysokého 100 m.
  • Aby se podstatně omezil spad tuhých emisí na město, byly kotle v Teplárně Náchod vybaveny odprašovacím zařízením na tehdy dostupné technické úrovni (mechanické a elektrostatické odlučovače).
  • Při nové výstavbě vyvedení parního výkonu teplárny do města byly doplněny a rekonstruovány příslušné hlavní parovodní trasy. Parovodní síť měla v té době celkovou délku 14 265 m.
  • V dalším rozvoji teplárny, v letech 1978 až 1979, byla nová výrobní kapacita budována již na bázi kotlů na kapalná paliva. Tím bylo možné vyhovět novým požadavkům odběratelů na vyšší dodávky tepla při omezení negativního dopadu na životní prostředí ve městě.
  • V roce 1984 byla uvedena do provozu, zatím v rámci vlastního areálu Teplárny Náchod poslední, špičková kotelna se dvěma mazutovými kotli, každý o parametrech 1,0 MPa, 25 tun páry/hod, a to včetně olejového hospodářství. Byl odstaven a zlikvidován další uhelný kotel. Do dnešních dnů spaluje uhlí už pouze jediný kotel, který je pro lokalitu nesmírně důležitý.
  • 90. léta byla obdobím modernizace a ekologizace provozu Teplárny Náchod. Cílem byly změny v technologii výroby a v práci obslužného personálu vedoucí k zajištění včasného a spolehlivého splnění požadavků zákona o ochraně ovzduší a návazných legislativních dokumentů.

Změna vlastníka - 21. století

Teplárna Náchod byla v této době součásti energetické společnosti ČEZ, a. s., která v roce 2003 teplárnu prodala firmě Harpen ČR, s.r.o. V roce 2006 se společnost Harpen ČR, s.r.o. přejmenovala na společnost KA Contracting ČR, s.r.o, pod kterým působila až do roku 2013.

Dne 1. dubna 2013 došlo v rámci integračních procesů probíhajících uvnitř energetické skupiny RWE v České republice ke změně názvu a sídla společnosti z KA Contracting ČR, s.r.o. na RWE Energo s.r.o., jehož součástí je i Teplárna Náchod.

Od 1. října 2016 došlo k přejmenování firmy na innogy Energo, s.r.o., Teplárna Náchod.


nahoru