Záklaní technické údaje

Tepelný příkon - 123,9 MWt

Tepelný výkon - 108,3 MWt

Instalovaný el. výkon - 17 MW

Dosažitelný el. výkon - 10,5 MW

Schéma teplárny Náchod

Charakteristika provozu

Stávající areál teplárny Náchod je situován na severovýchodním okraji města Náchod, cca 500 metrů od řeky Metuje.

Hlavní výrobní zařízení tvoří granulační, dvoutahový a jednobubnový kotel, přizpůsobený pro spalování hnědého uhlí (foukáním uhelného prášku), pro najíždění provozu a stabilizaci hoření je používán zemní plyn a lehký topný olej (LTO). Spaliny jsou odváděny do samostatného komína  přes tkaninový filtr s účinností záchytu emisí pevných částic 99,9 %. Kotel byl uvedený do provozu v roce 1969.

Další kotle pak spalují buď jen LTO, jen zemní plyn nebo oboje.

Úpravna vody a kondenzátu slouží k odběru, čištění a chemické úpravě povrchové vody odebrané z jezu na řece Metuji a kondenzátu pro technologické účely.

Součástí teplárny je i zařízení pro dopravu produktů po spalování, tj. popela a škváry na tzv. odkaliště. S provozem odkaliště souvisí monitoring průsakových a přepadových vod z odkaliště, které jsou vypouštěny do vodního toku Radechovka.

Vodní dílo Jez Běloves  na toku Metuje slouží ke vzdouvání, akumulaci a odběru surovévody pro technologické účely.

Tzv. zauhlování je určeno pro plynulou vykládku uhlí z vagonů, dopravu uhlí na skládku nebo do
kotelny. Součástí zauhlování je vlastní venkovní skládka paliva, hlubinný zásobník a pásové dopravníky.

Sklad LTO zajišťuje stáčení, uskladnění a přípravu LTO ke spalování v kotlích. Součástí zařízení je nádrž na palivo, čerpadla, ohříváky a potrubí.

Protože teplárna využívá i zemní plyn a tak zde naleznete zařízení pro stabilizaci a provoz plynových kotlů. Používáme zemní plyn o tlaku 300 kPa.

Na konci teplárny je pak zařízení pro dodávku tepla ve formě páry a horké vody skládající se z potrubí, redukční stanice, čerpadel, výměníků, předávacích a transformačních stanic.

 


nahoru