Informace o soutěžích

1. Organizátor Soutěže

Organizátorem soutěže je innogy Česká republika a.s. se sídlem  Limuzská 12/3135, 100 98  Praha 10 – Strašnice, IČ: 26460815, DIČ: CZ 26460815, bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2, č.ú.: 516778083/0300, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 7240 (dále jen „Organizátor“).

Soutěž se řídí těmito oficiálními pravidly.

2. Doba konání Soutěže

Soutěž se koná na území České republiky v termínech vyhlášených Organizátorem na www.innogykarta.cz (dále jen „Doba konání Soutěže“).

3. Účast v Soutěži

Soutěže se mohou zúčastnit uživatelé odesláním odpovědi na soutěžní otázku a vyplněním kolonky určené pro telefonní číslo a adresu pro kontaktování v případě výhry.

4. Princip Soutěže

Principem Soutěže je správně zodpovědět jednu soutěžní otázky na stránkách www.innogykarta.cz a být vylosován. Výherními místy se rozumí pořadí dle losování a vyhrává 10.v pořadí. Organizátor Soutěže může dle svého uvážení každý měsíc určit ještě další výherní místa.

Soutěžní otázka bude umístěna na internetových stránkách www.innogykarta.cz, zde ji soutěžící vyplní a prostřednictvím aplikace odešle.

5. Podmínky pro získání výher

Podmínkou pro získání výhry je správné zodpovězení uveřejněné soutěžní otázky, umístění na výherním místě a uvedení správného telefonního čísla a adresy.

6. Výhry v Soutěži

Každá ze Soutěží má počet výherců stanovených v zadání soutěže a každý z nich vyhrává cenu aktuálně zveřejněnou u zadání soutěžní otázky na internetových stránkách www.innogykarta.cz. Organizátor Soutěže může dle svého uvážení každý měsíc určit počet výherních míst.

7. Předání výher

Výherci budou telefonicky nebo emailem informováni Organizátorem Soutěže o výhře a cena jim bude zaslána poštou na jejich adresu uvedenou ve výherní odpovědi Organizátorem Soutěže.

8. Odpovědnost

Odpovědnost za vady výher v této Soutěži nese Organizátor v souladu s příslušnými ustanoveními o odpovědnosti za vady dle z. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
Organizátor není odpovědný za zpoždění, případnou ztrátu, poškození či zničení výhry nebo nesprávné doručení výhry způsobené poštovní přepravou na adresu výherce. Odpovědnost za zásilky po dobu poštovní přepravy se řídí podacími podmínkami a platným reklamačním řádem České pošty, s. p.

9. Obecná ustanovení

Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo v odůvodněném případě Soutěž prodloužit, zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se této Soutěže.
Soutěžící nemohou požadovat peněžité plnění výměnou za výhry v Soutěži ani požadovat výměnu výhry za jinou a nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany Organizátora než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Výhru nelze převést na jinou osobu a na výhry ze Soutěže neexistuje právní nárok.

10. Osobnostní práva a osobní údaje

Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu registrace na internetových stránkách www.innogykarta.cz společnosti innogy Česká republika a.s., se sídlem Limuzská 12/3135, 100 98  Praha 10 – Strašnice jakožto správcem, za účelem dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání informací prostřednictvím e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoli na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. Na platnost a účinnost tohoto souhlasu nemá jakýkoli vliv případné udělení, odvolání či neudělení jakéhokoli jiného souhlasu… V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na správce obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.

Dále Soutěžící souhlasí s tím, že v médiích a propagačních a reklamních materiálech mohou být zveřejňovány osobní údaje a zvukové a obrazové záznamy výherců Soutěže. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli písemně u Organizátora odvolán.

11. Dostupnost pravidel Soutěže

Úplná oficiální pravidla Soutěže v aktuálním znění jsou po celou dobu konání Soutěže k dispozici na internetových stránkách www.innogykarta.cz. Případné dotazy k Soutěži je možné zaslat e-mailem na adresu info@innogy.com.

Praha 26. 10. 2010


nahoru