Podrobná pravidla používání innogy Karty

 • Držitel innogy Karty musí být k datu 1. 11. 2010 nebo pozdějšímu zákazníkem v kategorii Domácnost či Maloodběr společnosti innogy Energie, s.r.o. To znamená, že zájemce musí mít k datu 1. 11. 2010, nebo pozdějšímu, uzavřenu Smlouvu o sdružených dodávkách plynu nebo elektřiny s jednou z výše uvedených společností skupiny innogy a přiděleno 10místné zákaznické číslo.
 • Použití innogy Karty je omezeno na jednu osobu, na jeden skipas, na jeden rodinný skipas a jednu vstupenku na český film denně.
 • innogy Karta je nepřenosná.
 • Slevu je možné uplatnit vždy v pokladnách nebo na pobočkách označených symbolem innogy Karta.
 • Rodinné jízdné ve SkiResortu – Černá hora – Pec je platné v areálech Černý Důl a Velká Úpa, má speciální fixní cenu a není počítáno procentuální slevou. Produkt je vytvořen speciálně pro klienty innogy, rodinné jízdné bude vydáváno po předložení innogy Karty na pokladnách u obou areálech.
 • V případě poškození innogy Karty její držitel kontaktuje zákaznickou linku.
 • innogy Karta je vydávána na dobu neurčitou. Avšak v případě ukončení smluvního vztahu držitele innogy Karty, resp. zákazníka na dodávky elektrické energie nebo zemního plynu bude platnost innogy Karty automaticky ukončena.
 • Podmínkou využití slevové nabídky je objednání karty prostřednictvím stránek www.innogykarta.cz (v programu innogy Premium*), na NONSTOP zákaznické lince innogy 800 11 33 55 nebo osobně na jakémkoliv zákaznickém centru innogy.
 • Pro úspěšný průběh objednání je nutné vyplnit následující základní údaje:
  - 10místné zákaznické číslo
  - jméno a příjmení zájemce
  - kontaktní e-mail zájemce
  - kontaktní adresu zájemce
 • Na jedno zákaznické číslo může být vydána pouze jedna innogy Karta.
 • innogy Karta je platná v okamžiku obdržení zásilky poštou.

Lyžování

 • Slevu 20 % z nesnížené ceny jednodenního skipasu lze uplatnit jednou denně v zimní sezóně 2018/2019 v kterémkoliv ze 13 lyžařských areálů uvedených ZDE.
 • Slevu 10 % z ceny jednodenního skipasu pro rodinu lze uplatnit jednou denně v zimní sezoně 2018/2019 v kterémkoliv z 13 lyžařských areálů. Přehled rodinných skipasů v jednotlivých areálech naleznete ZDE. Slevu na jednodenní skipas pro dospělého a jednodenní skipas pro rodinu nelze v jednom dni kombinovat.
 • Seznam pokladen a jejich umístění v jednotlivých lyžařských areálech najdete ZDE.
 • V lyžařských areálech je možné uplatnit innogy Kartu maximálně 10x za zimní sezónu 2018/2019.

Cestování

 • Sleva 6 % u NEV – DAMA (obchodní značka Cestovní kanceláře FISCHER a.s.) a CK FISCHER, a.s. (IČ 26141647), se uplatňuje ze základní katalogových cen, za předpokladu, že držitel karty prokáže status tzv. oprávněné osoby. Tento status prokazuje držitel karty na prodejně cestovní kanceláře, a to předložením innogy Karty s číselným kódem. Při objednání zájezdu prostřednictvím call centra cestovní kanceláře zašle držitel karty její kopii e-mailem příslušnému prodejci. Slevu je třeba uplatnit před podepsáním cestovní smlouvy. Na již uzavřenou smlouvu slevu uplatnit nelze. Nárok na slevu držiteli innogy Karty nevznikne, pokud by měl nárok na základě jiných důvodů na slevu vyšší. Slevu nelze sčítat či kombinovat s jinými slevami. Sleva se vztahuje i na další osoby uvedené, kromě držitele innogy Karty, na cestovní smlouvě. Tyto osoby musí být ubytované s držitelem innogy Karty v jedné ubytovací jednotce. Maximální počet osob na jedné smlouvě je šest. Slevy se poskytují na tyto služby: Zájezdy s charterovou letenkou CK FISCHER nebo zájezdy NEV-DAMA. Slevy se neposkytují na tyto služby: exotická dovolená, NEV-DAMA letecky, city breaks, zájezdy od jiných dodavatelů.
 • Slevy lze uplatnit na pobočkách NEV-DAMA, což jsou zároveň pobočky cestovní kanceláře FISCHER, označených samolepkou s obrázkem innogy Karty. Slevy nelze uplatnit u provizních prodejců.

Film

 • Slevu 20 % z nesnížené ceny filmové vstupenky lze uplatnit jen jednou denně.
 • Na stejný český film do stejného kina může jít držitel innogy Karty vícekrát.
 • Ve všech kinech sítě multikin CineStar, včetně v budoucnu otevřených multikin, a v kině Golden Apple Cinema Zlín je držiteli innogy Karty poskytnuta sleva na cenu jedné vstupenky na jakýkoliv český film mimo pondělí (v případě sítě multikin CineStar) a mimo úterý (v případě multikina Golden Apple Cinema Zlín).

Letní filmová škola

Sleva pro držitele innogy Karty je poskytována na akreditace o délce 3-9 dní.

Ceny po slevě pro držitele innogy Karty jsou následující:

Ceny do 30. června 2019

Počet dnů Cena pro držitele innogy Karty
3 800 Kč
4 950 Kč
5 1150 Kč
6 1300 Kč
7 1350 Kč
8 1350 Kč
9 1350 Kč

Ceny od 1. července 2019

Počet dnů Cena pro držitele innogy Karty
3 800 Kč
4 950 Kč
5 1150 Kč
6 1300 Kč
7 1450 Kč
8 1550 Kč
9 1650 Kč

Před konáním 45. letní filmové školy Uherské Hradiště pošle držitel innogy Karty pro získání zlevněné akreditace scan innogy Karty na e-mail akreditace@lfs.cz. Slevy může držitel innogy Karty rovněž čerpat při zakoupení akreditace v pokladně 45. letní filmové školy Uherské Hradiště, a to před konáním či v době konání 45. letní filmové školy Uherské Hradiště. Slevu na jednu innogy Kartu je možné čerpat jednou ročně.

Svět techniky, Dolní obslasti Vítkovice

 • Po předložení innogy Karty na recepci Světa techniky (Adresa: Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava – Vítkovice) může držitel karty čerpat slevu 20 % na vstupné do Dolní oblasti Vítkovice a Světa techniky. Slevu lze uplatnit při koupi vstupenek pro maximálně 6 osob, z nichž jedna musí být držitelem innogy Karty. Do Dolní oblasti Vítkovice a Světa techniky může držitel karty vyrazit vícekrát za rok.

*(Přístup na stránky https://premium.innogy.cz může být ze strany provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele. V takovém případě bude provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a poskytnuté osobní údaje, které bude chtít provozovatel využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy, budou zpracovány dle podmínek uvedených níže.
Uživatel poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, který uživatel v konkrétním případě vyplnil, či které byly o uživateli získány na základě uzavřené kupní smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány provozovatelem, jehož údaje jsou uvedeny v čl. I. těchto podmínek, jakožto správcem, za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady jakož i využití dalších práv vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona.)


nahoru