Zastropování cen energií pro velké firmy

Aktualizováno dne 15. 1. 2024

Vláda ‍ČR schválila nařízení č. ‍298/2022 Sb. o ‍stanovení cen elektřiny a ‍plynu v ‍mimořádné tržní situaci a ‍o ‍stanovení s ‍tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka. Cenový strop platil pro ‍dodávky plynu a ‍elektřiny, uskutečňované v ‍období od ‍1. ‍ledna ‍2023 ‍do ‍31. ‍prosince ‍2023. Při ‍fakturaci spotřeby za ‍leden ‍2024 ‍a ‍další již ‍cenový strop nebude uplatněn a ‍bude použita cena smluvní.

Výše maximálních cen energií ‍od ‍1. ‍1. ‍do ‍31. ‍12. ‍2023

Zastropovaná je pouze obchodní část ceny, tj. ‍cena za ‍komoditu (plyn, elektřinu) a ‍stálý měsíční plat.
Celková cena se ‍ovšem skládá z ‍více složek (státem stanovená cena za ‍distribuci a ‍další poplatky), které je ‍třeba přičíst a ‍kterých se ‍zastropování netýká.


Zemní plyn

 • Cena za ‍dodávku zemního plynu
  (bez ‍daně z plynu, DPH a ostatních regulovaných položek ceny)
  2 ‍500 ‍Kč/MWh
 • Pro odběrná místa kategorie maloodběratel platí cenový strop pro ‍stálý měsíční plat ve ‍výši 130 ‍Kč/měsíc bez DPH.

Elektřina

 • Cena za ‍dodávku silové elektřiny
  (bez ‍daně z ‍elektřiny, DPH a ‍ostatních regulovaných položek ceny)
  5 000 ‍Kč/MWh  
 • Pro odběrná místa z ‍napěťové hladiny ‍NN platí cenový strop pro ‍stálý měsíční plat ve ‍výši 130 ‍Kč/měsíc bez ‍DPH.

Na koho se cenový strop v roce 2023 vztahoval a v jakém rozsahu?

cenový strop ZP

cenový strop EE

Otázky a odpovědi

 • Co se stane, až přestane platit zastropování cen?

  Cenový strop platí pro dodávky plynu a ‍elektřiny uskutečňované v ‍období od ‍1. ‍1. ‍2023 ‍do ‍31. ‍12. ‍2023. Při fakturaci spotřeby za ‍leden ‍2024 a ‍další období již ‍cenový strop nebude uplatněn a ‍bude použita cena smluvní.

 • Na jaké období se cenový strop vztahuje?

  Cenový strop platil pro dodávky plynu a ‍elektřiny uskutečňované v ‍období od ‍1. ‍ledna ‍2023 do ‍31. ‍12. ‍2023.

  Novela nařízení vlády ze dne 25. ledna 2023 stanovuje režim stropování cen elektřiny a ‍plynu pro zákazníky „velké podnikatele“ a ‍jejich nejvýše přípustný majetkový prospěch. V ‍souladu s ‍dočasným krizovým rámcem je stanovena různá intenzita podpory formou odběru energie za ‍stanovené ceny pro velké podnikatele, kteří jsou energeticky náročnými zákazníky. Dochází ke ‍změně platnosti čestných prohlášení pro velké podnikatele (dle přílohy č. ‍10 a ‍č. ‍11 k ‍nařízení vlády), které platí vždy jen do ‍konce kontrolního cyklu vůči Ministerstvu průmyslu a ‍obchodu.
  Pro uplatnění zastropované ceny pro období od ‍1. ‍května ‍2023 je nutné dodat čestné prohlášení, které je platné do ‍konce kalendářního měsíce následujícího po ‍skončení kalendářního čtvrtletí. Prohlášení zákazníka poskytnuté v ‍průběhu posledního kalendářního čtvrtletí ‍2023 je platné do ‍31. ‍prosince ‍2023.

   Platnost prohlášení

 • Musí zákazník o zastropování cen žádat?

  Cenový strop se vztahoval automaticky na všechna odběrná místa definovaná v ‍nařízení vlády MIMO těch odběrných míst, pro která měl zákazník pro uplatnění cenového stropu povinnost doložit čestné prohlášení. Čestné prohlášení dokládají malí a ‍střední podnikatelé (podle definice čl. ‍2 doporučení Komise 2003/361/ES ze ‍dne 6. ‍května ‍2003 o ‍definici mikropodniků a ‍malých a ‍středních podniků), školy a ‍školská zařízení, poskytovatelé zdravotních služeb, poskytovatelé sociálních služeb, provozovatelé vodovodů a ‍kanalizací, výrobci tepelné energie. Kompletní výčet s ‍uvedením typu čestného prohlášení uvádíme v ‍tabulce výše.

 • Do kdy musí zákazník dodat svému dodavateli čestné prohlášení?

  Čestné prohlášení pro zastropování cen za dodávky plynu nebo elektřiny od ‍1. ‍1. ‍2023 do ‍31. ‍12. ‍2023 je zákazník povinen dodat do ‍15 ‍dnů ode dne nabytí účinnosti nařízení vlády, nejpozději tedy do ‍15. ‍1. ‍2023.
  Pro zastropování cen za ‍dodávky uskutečněné od ‍měsíce února ‍2023 a ‍dále je nutné prohlášení podat nejpozději do ‍konce kalendářního měsíce, který předchází měsíci, za který se má začít uplatňovat zastropovaná cena za ‍dodávku. Pro zastropování například od ‍1. ‍3. ‍2023 do ‍31. ‍12. ‍2023 je tedy nutné podat prohlášení nejpozději do ‍28. ‍2. ‍2023.

 • Jakým způsobem může zákazník čestné prohlášení dodavateli dodat?

  Prohlášení, ‍oznámení ‍a ‍výkazy podle ‍§ ‍6 ‍nebo ‍7 ‍nařízení vlády č. ‍298/2022 ‍Sb., ‍o ‍stanovení cen elektřiny ‍a ‍plynu ‍v ‍mimořádné tržní situaci, budeme přijímat prostřednictvím zákaznického internetového portálu innogy24, ‍který ‍je ‍elektronickým systémem ‍ve ‍smyslu obecně závazných právních předpisů. Podle nařízení vlády se ‍k ‍informacím poskytnutým jiným způsobem nepřihlíží. ‍

  Za zákazníka jsou obchodníkovi oprávněny poskytnout stanovené informace tyto osoby jednající v portálu innogy24: člen/členové ‍statutárního orgánu (podle způsobu jednání v obchodním rejstříku), příp. ‍statutární ředitel organizace, osoba oprávněná k jednání ‍ve ‍věcech smluvních podle uzavřené smlouvy, případně jiná osoba jednající ‍na ‍základě smluvního zastoupení.

  • Pokud osoba oprávněná ‍k ‍jednání přístup ‍do ‍portálu innogy24 nemá, obraťte ‍se ‍na ‍svého zaměstnance ‍s ‍rolí administrátora innogy24. Jeho jméno naleznete ‍ve ‍vaší smlouvě ‍na ‍dodávku zemního plynu/elektřiny. Administrátor ‍je ‍v ‍souladu ‍se ‍smluvním ujednáním oprávněn ‍v ‍rámci portálu innogy24 vytvářet přístupy ‍pro ‍další uživatele ‍a ‍přidělovat jim oprávnění.  Pokud ‍vám ‍byl ‍v ‍minulosti vytvořen přístup, ‍ale nepamatujete ‍si své heslo, můžete ‍si heslo jednoduše obnovit přes Neznám heslo | innogy
  • Pokud náhledem ‍do ‍vámi uzavřené smlouvy na dodávku zemního plynu/elektřiny zjistíte, ‍že ‍vaše společnost nemá určenu osobu administrátora innogy24, kontaktujte svého manažera prodeje, ‍který zajistí vše potřebné.
 • Jak dokládat výkaz zákazníka využívajícího plyn pro výrobu elektřiny a výkaz výrobce tepelné energie?

  Výkaz zákazníka využívajícího plyn pro výrobu elektřiny (příloha ‍č. ‍9 k ‍nařízení vlády) a ‍Výkaz výrobce tepelné energie (příloha ‍č. ‍1 k ‍nařízení vlády) dokládá zákazník elektronicky prostřednictvím zákaznického portálu innogy24. Výkaz poskytne zákazník nejpozději do ‍7. ‍dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který se ‍má ‍uplatnit cena za ‍dodávku plynu. Výkaz za ‍období leden ‍2023 je ‍tedy potřeba dodat nejpozději do ‍7. ‍2. ‍2023. K ‍výkazu poskytnutému po ‍uvedené lhůtě se ‍dle ‍nařízení vlády nepřihlíží.

 • Opravy prohlášení a výkazů

  Zákazník je oprávněn opravit dodané skutečnosti v ‍prohlášení nebo údaje ve ‍výkazu do ‍konce druhého kalendářního měsíce následujícího po ‍měsíci, ve ‍kterém prohlášení zákazník poskytnul, nebo do ‍konce kalendářního měsíce následujícího po ‍měsíci, za ‍který poskytnul výkaz. Obchodník opravené skutečnosti z ‍prohlášení zákazníka nebo opravené údaje ve ‍výkazu zákazníka využívajícího plyn pro výrobu elektřiny nebo výkazu výrobce tepelné energie použije pro vystavení opravného vyúčtování dodávek elektřiny nebo plynu.
   

 • Mechanismus zastropování cen elektřiny a plynu pro velké podniky

  Dne 8. 2. 2023 se uskutečnil workshop organizovaný Ministerstvem průmyslu a ‍obchodu ve ‍spolupráci s ‍poradenskou společností Ernst ‍& ‍Young (EY) k ‍tématu mechanismu zastropování cen elektřiny a ‍plynu pro velké podniky pro rok ‍2023.
  Prezentace z workshopu od společnosti EY: Režim zastropovaných cen pro velké podnikatele.
  Prezentace z workshopu od společnosti EY ze ‍dne 28. ‍3. ‍2023: Aplikace limitů prospěchu dle dočasného krizového rámce.

 • Nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

  Platné nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o ‍stanovení cen elektřiny a ‍plynu v ‍mimořádné tržní situaci a ‍o ‍stanovení s ‍tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka

   

Vyhledat manažera prodeje

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.