Social

ESG HomeEnvironmentalSocialGovernanceSkupina innogy

Jako zodpovědný zaměstnavatel vnímáme klíčovou roli našich zaměstnanců na budoucnosti a směřování firmy, podporujeme rozmanitost a vztahy stavíme na důvěře a porozumění.

Cílíme na oblast podpory v boji proti energetické chudobě a na pomoc znevýhodněným dětem, seniorům a zdravotně hendikepovaným občanům.

Zaměstnanci

Naši zaměstnanci jsou naše budoucnost a klíč k našemu úspěchu. Budujeme firemní kulturu tak, abychom mohli nadále růst a rozvíjet se. Sdílíme společné firemní hodnoty, které se soustředí na 4 základní oblasti: spolupráci a důvěru, odpovědnost, angažovanost a orientaci na zákazníka.

Hodnoty innogy

Spolupráce a důvěra

Odpovědnost

Angažovanost

Orientace na zákazníka

 

Jako hrdá součást rodiny MVM sdílíme kromě značky také společné firemní hodnoty, na kterých budeme stavět rozvoj naší firmy v následujících letech. innogy a MVM mají společný cíl – chceme růst a rozvíjet se. Společné hodnoty nám pomáhají naše vize uskutečnit.


Spolupráce a důvěra, odpovědnost, angažovanost a orientace na zákazníka nejsou pro nás ničím novým a v innogy s nimi už žijeme a pracujeme. O to snadnější pro nás všechny bude začlenění do rodiny MVM. Hodnoty MVM a dnes už i innogy jednoznačně odpovídají filozofii, kultuře, zaměření a strategickým plánům innogy.

Oblast diverzity

V rozmanitosti je síla, soustředíme se na oblast diverzity a rovného přístupu ke všem zaměstnancům. Usilujeme o vytvoření pracovního prostředí, v němž jsou rozdíly mezi jednotlivci přijímány a oceňovány. Týmy s různorodým zázemím a zkušenostmi přinášejí ty nejlepší nápady a řešení.

Ve společnostech innogy věříme tomu, že rozmanité a inkluzivní prostředí přispívá k podpoře a udržení inovace, kreativity a nediskriminační kultury.

Důležitá pro nás je i oblast rovnováhy mezi osobním a pracovním životem, podporujeme zkrácené úvazky - aktuálně máme celkem 121 zaměstnanců se zkráceným úvazkem - a nabízíme možnost práce z domova.

Naše 4 pilíře v oblasti diverzity propojené s našimi hodnotami (PDF)

Naše zaměstnance pravidelně školíme a rozvíjíme jejich potenciál. Systém vzdělávání vychází z úzkého propojení odborného rozvoje s praxí. Rozvoji dovedností našich zaměstnanců jsme v období ledna až listopadu 2023 věnovali celkem 4 249 hodin formou školení, workshopů a jiných skupinových rozvojových programů. Dalších více než 3 000 hodin jsme investovali do individuální podpory a rozvoje našich kolegů ve formě koučinku, mentoringu, stínování apod.

Využíváme osobnostní diagnostické testy zaměřené na pracovní chování a rozvoj manažerských dovedností. Naši zaměstnanci mají dále možnost využití kouče nebo mentora jak z nabídky interních, tak i externích partnerů.

Je pro nás důležité zlepšování kvality života našeho okolí a společnosti.

Bezpečnost a zdraví

Ve společnostech innogy považujeme bezpečnost a ochranu zdraví při práci za klíčovou hodnotu, která musí být vzata v úvahu při jakékoliv naší činnosti a při každém našem rozhodnutí. Z těchto důvodu se řídíme následujícími zásadami:

  • Každý z nás má odpovědnost nejen za svou bezpečnost a ochranu zdraví, ale také za bezpečnost a ochranu zdraví svých kolegů a dalších osob, se kterými spolupracujeme.
  • Jsme příkladem pro naše zaměstnance a zaměstnance partnerských společností.
  • Chceme se neustále zlepšovat v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a proto si stanovujeme vždy nové cíle a pracujeme na jejich dosažení. Vyhodnocujeme stav plnění stanovených cílů a jejich vliv na úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a toto vyhodnocení používáme pro stanovení priorit pro následující období.
  • Identifikujeme příležitosti pro zlepšení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví a pracujeme na jejich naplnění.
  • Snažíme se stále zlepšovat kulturu bezpečnosti a zdraví.
  • Usilujeme o dosažení souladu se všemi aplikovatelnými požadavky právních a dalších předpisů, které se vztahují k naší činnosti.
  • K zaměstnancům našich partnerských společností přistupujeme stejně jako k vlastním kolegům. 

Společenská odpovědnost

innogy je součástí české a evropské společnosti a jedná jako zodpovědná společnost.

Poslední roky byly ovlivněny řadou krizí. innogy však zůstala stabilním partnerem a dodržela veškeré své závazky. Aktivně se zapojovala do hledání řešení právě krizových situací v energetickém sektoru i v sociální sféře.

innogy zintenzivnila spolupráci na celorepublikové úrovni s Asociací občanských poraden (AOP). Společně s AOP pomáhá v boji proti energetické chudobě a poskytuje v době energetické krize rady především sociálně či zdravotně znevýhodněným občanům.

innogy podporuje v regionech kulturní a sportovní akce, poskytuje finanční příspěvky charitativním organizacím a na prospěšné dobrovolné aktivity zaměstnanců.

Na konci roku 2005 byly zahájeny dva nejvýznamnější projekty innogy zaměřené na podporu kultury: „innogy – Energie českého filmu“, a sportu: „innogy – Energie českého lyžování“.

V projektu lyžování innogy propaguje a podporuje bezpečnost rekreačních lyžařů ve 13 horských regionech České republiky. V nich se innogy mimo jiné zaměřuje na zlepšení komfortu a bezpečnosti pro návštěvníky nákupem a instalací informačních a bezpečnostních prvků, např. ochranné sítě, matrace, orientační mapy a další. Součástí projektu je mimo jiné i podpora talentované mládeže nebo partnerství s televizní reality show „S ČT sport na vrchol“.

Projekt Energie českého filmu podporuje nejrůznější žánry české filmové tvorby. Klíčovými prvky je společná nadace s Českou televizí a Filmovými studii Barrandov pro podporu scénáristů, koprodukce českých filmů, finanční podpora vzdělávacích institucí a spolupráce s filmovými festivaly. Kromě toho „Kino bez bariér“ usnadňuje přístup do kin pro osoby se zdravotním postižením za podpory innogy.

Charitativní činnost innogy se zaměřuje zejména na pomoc znevýhodněným dětem, seniorům a zdravotně hendikepovaným občanům. Podporu poskytuje ve spolupráci s renomovanými nadacemi. Již řadu let spolupracuje innogy s Nadací Charty 77 - Kontem Bariéry a Nadací Naše dítě. Prostřednictvím zaměstnanců innogy a jejich dobrovolnické činnosti podporuje další neziskové organizace v oblasti sportu, kultury, výchovy a vzdělávání, ekologie a sociální.

Na tyto aktivity a další charitativní pomoc ročně společnosti innogy v České republice rozdělují více než 100 milionů korun.

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.