Bezpečnost práce

Úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je odrazem toho, jak si ceníme všech, kdo pracují pro innogy. Proto patří již několik let bezpečnost a ochrana zdraví při práci mezi jednu z našich hlavních priorit.

Naším cílem je, aby každý, kdo pracuje pro innogy, odcházel domů stejně zdravý, jaký byl při příchodu do práce. K dosažení tohoto cíle můžeme dojít pouze za podmínek jednotného chápání bezpečnosti práce s našimi partnerskými organizacemi a společného úsilí. Klademe velký důraz na osobní angažovanost všech zaměstnanců našich i zaměstnanců našich dodavatelů a proaktivní jednání v otázce odstraňování rizik.

Naše celkové směřování ve vztahu k této otázce je shrnuté a oficiálně vyjádřené vrcholovým managementem v Politice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

  • Osobní bezpečnostní záznamník
  • Pracovní úrazy
  • Specifické požadavky na BOZP
  • Hlášení klíčových ukazatelů BOZP

Obchodní podmínky společnosti innogy v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí 

Příloha 1: Obchodní podmínky pro zajištění BOZP, PO a ŽP platné od 1. 2. 2020 - innogy

Příloha 2: Obchodní podmínky pro zajištění BOZP, PO a ŽP platné od 1.2.2020 - Gas Storage

Obchodní podmínky platné v minulosti

Osobní bezpečnostní záznamník

Osobní bezpečnostní záznamník slouží pro potřeby rychlého prokázání všech potřebných kompetencí z hlediska odbornosti, zdravotní způsobilosti a bezpečnosti práce osob přítomných v místě dodávky prací. Jedná se o doklad navržený společnostmi innogy v České republice a vydávaný a distribuovaný společností GAS s.r.o.

Povinnost vybavit všechny zaměstnance osobním bezpečnostním záznamníkem se vztahuje na dodavatelské společnosti, které pro některou ze společností innogy v České republice vykonávají jakékoliv práce na staveništi nebo jiném pracovišti innogy, vyjma případů, kdy se zakázka týká výlučně komerčních a poradenských služeb nebo prací – viz Obchodní podmínky BOZP, ŽP a OP platné od 1. října 2016.

Pracovní úrazy

Vzájemné sdílení informací o pracovních úrazech a s nimi souvisejících rizicích práce je součástí širšího úsilí o postupné snižování počtu pracovních úrazů všech osob pracujících pro skupinu innogy. Důkladná analýza příčin pracovních úrazů a následný rozvoj opatření k jejich předcházení ve všech partnerských organizacích nám pomohou na společné cestě k lepší bezpečnosti práce.

Jaké úrazy mám povinnost hlásit?

Ohlašovací povinnost se týká všech pracovních úrazů, které se udály na pracovišti společností innogy v České republice nebo při práci v jejich prospěch.

Komu mám úraz nahlásit? Jak a v jakém termínu?

Veškeré informace o úrazu a okolnostech spojených s jeho vyšetřováním vyplňte do formuláře Souhrnná zpráva o pracovním úrazu dodavatele a zašlete na e-mailovou adresu: urazy@innogy.com , a to do 7 pracovních dnů ode dne vzniku úrazu. Součástí zprávy musí být vždy i informace o příčině vzniku úrazu a přijatých opatřeních proti jeho opakování (pokud byla v dané lhůtě stanovena). Smrtelné a vážné úrazy hlaste prosím bezodkladně.

Jaké informace mám do hlášení uvést?

Požadovaný formát hlášení najdete v připraveném formuláři Souhrnná zpráva o pracovním úrazu dodavatele.

Přílohy: Souhrnná zpráva o pracovním úrazu dodavatele

Specifické požadavky na BOZP

Skupina innogy v České republice chápe bezpečnost a ochranu zdraví při práci především jako otázku společenské odpovědnosti vůči všem osobám, které pro ni pracují. Proto se zabýváme otázkou prevence poškození zdraví nejen u vlastních zaměstnanců, ale i u prací prováděných našimi dodavateli. Níže naleznete přehled našich specifických požadavků na BOZP a doporučení týkajících se osobních ochranných prostředků při činnostech pro innogy v České republice.

Příloha: Výzva k používání nehořlavých OOPP

Hlášení klíčových ukazatelů BOZP

Mezinárodní skupina innogy kontinuálně sleduje a vyhodnocuje svůj rozvoj z hlediska udržitelného rozvoje, jehož součástí je i bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Jelikož naše chápání bezpečnosti a ochrany zdraví se neomezuje pouze na vlastní zaměstnance, ale zahrnuje i ostatní osoby pracující pro skupinu innogy, sledujeme dlouhodobě rozvoj kultury bezpečnosti práce a snižování úrazovosti i u našich dodavatelů.

Data o úrazovosti dodavatelů shromažďujeme kvartálně přes webový formulář. Naši dodavatelé, zařazení do této statistiky, jsou pravidelně informováni o blížícím se termínu hlášení indikátorů úrazovosti e-mailem, kde je odkaz na webový formulář uveden.

Rádi vám pomůžeme, smlouvu vyřídíme i online

Zavoláme vám ihned

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Rádi vám pomůžeme, smlouvu vyřídíme i online

Jsme offline - zavoláme vám následující pracovní den

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám

Dobrý den, na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.