Governance

ESG HomeEnvironmentalSocialGovernanceSkupina innogy

Činnost společností skupiny innogy, jakožto součásti nadnárodní skupiny MVM, je založena na zásadách spravedlnosti a přísného dodržování zákonů a očekávání vlastníků. Její úspěšná podnikatelská činnost, stejně jako její národní a mezinárodní uznání a její pověst, jsou založeny na know-how, zkušenostech, talentu a výjimečném výkonu jejích pracovníků, jejich loajálnosti a prosazování hodnot, které skupina innogy vyznává.

Skupina innogy si uvědomuje význam svých zaměstnanců, společnosti a prostředí, ve které působí, a považuje za důležité, aby aktivně reprezentovala své základní hodnoty, kterými jsou: spolehlivost, důvěryhodnost, bezpečnost, stabilita, vytváření hodnot, konkurenceschopnost, udržitelnost, otevřenost, vzájemný respekt, sociální odpovědnost, kreativita, vytrvalost, týmový duch, integrita a boj s korupcí.

Posláním skupiny innogy je poskytovat svým zákazníkům dodávky energií udržitelným způsobem v souladu s požadavky a očekáváními zákazníků 21. století.

Stanovení modelu správy a řízení společnosti a souvisejících zásad je důležitým nástrojem pro realizaci strategie a dosažení vize budoucnosti.

Za účelem dosažení efektivního vnitřního provozu řídí společnosti skupiny innogy své provozní procesy v transparentních (dokumentovaných) systémech řízení, které jsou, pokud možno, certifikovány v souladu s mezinárodními normami/standardy.

Účelem Governance je stanovit základní rámcová pravidla správy a řízení společnosti pro skupinu innogy a tím podpořit rozvoj odpovědného vedení a zároveň co nejefektivnější zavedení ideální organizační struktury a firemní kultury, která by měla zahrnovat konstruktivní styl řízení mezi něž mimo jiné patří:

A. Řízení skupiny

Společnost innogy Česká republika a.s. řídí (spravuje) činnost skupiny innogy v rámci systému správy a řízení společnosti, který je řízen v souladu s očekáváním vlastníků a optimem skupiny. Systém správy a řízení skupiny je založen na dvou pilířích:

 • řízení obchodních linií, a
 • řízení funkčních oblastí.

Obchodní linie

Společnost innogy Česká republika a.s. řídí a koordinuje podnikatelské činnosti skupiny innogy a provoz společností, které tyto činnosti vykonávají, a to v rámci struktury obchodních linií. Obchodní linie je mezipodniková kategorie tvořená společnostmi, které vykonávají tyto relevantní činnosti pro danou obchodní linii.

Obchodní linie je řízena v souladu s právními předpisy a její činnosti jsou prováděny v souladu se strategickými cíli.

Řízení funkční oblasti

Řízení funkčních oblastí je druhým pilířem systému řízení skupiny a jejím těžištěm je řízení dané funkce na jednotné profesionální úrovni, čehož je dosahováno prostřednictvím nástrojů stanovených právními a regulačními předpisy.

Funkční oblasti jako specifické organizační jednotky, které poskytují odbornou podporu, samostatně řídí a centrálně spravují danou funkci, která k nim náleží, jednotně, na úrovni skupiny a napříč obchodními liniemi.

B. Zakladatelská právní jednání společností

Základní pravidla týkající se pravomocí ve společnostech náležících do skupiny jsou stanovena v zakladatelských právních jednáních společností, které určují, zda v souladu s právními předpisy náleží přijetí rozhodnutí do pravomoci nejvyššího rozhodovacího orgánu nebo vedení. Vedení společnosti je povinno vykonávat svou činnost v souladu s právními předpisy, zakladatelským právním jednáním a usneseními nejvyššího rozhodovacího orgánu společnosti.

C. Výkon vlastnických práv

V rámci skupiny je hlavním právním nástrojem pro kontrolu řízení společností výkon vlastnických práv, který je založen na podílu drženém přímo či nepřímo v dané společnosti. Rozsah kontroly řízení je stanoven právními předpisy, příslušnými zakladatelskými právními jednáními společností a rozhodnutími orgánů společnosti.

Vymezení a účel Compliance

Compliance se obecně rozumí vymezení a dodržování etických pravidel chování (kodexů chování) obchodní společnosti nebo podnikatelské skupiny (koncernu, holdingu) a jejích zaměstnanců, a to nejen ve sféře čistě obchodních vztahů, ale i v dalších oblastech její činnosti a existence, jakož i dodržování právních předpisů. Vymezení těchto korporátních standardizovaných pravidel chování, dobrovolně přijímaných formou závazného vnitřního předpisu společnosti se označuje jako Compliance Program. Jedná se především o jednoznačné vyslovení korporátního závazku navenek i dovnitř společnosti, že chování společnosti v obchodních i souvisejících dalších vztazích je v plném souladu se všemi právními a etickými pravidly hospodářské soutěže, daňové a finanční integrity a zaměstnaneckých vztahů včetně zajištění rovných příležitostí.

V širších souvislostech je pak tato korporátní politika Compliance vnímána jako nedílná součást širší kategorizace tzv. "společenské odpovědnosti firmy". Tento fakt začíná být postupně považován za jeden z rozhodujících faktorů, jež zásadně ovlivňují samotnou ekonomickou úspěšnost společnosti. Jakékoli protiprávní nebo i jen neetické chování může z pohledu dané společnosti jako soutěžitele v rámci hospodářské soutěže přinést nejen bezprostřední negativní právní a obchodní důsledky (administrativně právní postihy, trestní stíhání, okamžité ukončení obchodního vztahu atp.), ale případné selhání normativního, řídicího a kontrolního systému společnosti může ve svém důsledku znamenat i zcela zásadní ohrožení její společenské důvěryhodnosti s možným fatálním dopadem na další rozvoj její podnikatelské činnosti a samotné existence.

To je také hlavním důvodem, proč je otázkám spojeným s korporátní politikou Compliance a společenskou odpovědností společnosti věnována v současné době taková pozornost.

Kodex chování innogy

Za jakých podmínek innogy nakupuje

Dodavatelé

Regulatory Compliance

Compliance zahrnuje konkrétní pravidla, opatření, vztahové záležitosti, vytvářející vnitrofiremní kulturu a korektní vztahy mezi firmou a zaměstnanci i mezi zaměstnanci navzájem. Primárním cílem je dodržování a naplňování legislativních, regulatorních a etických požadavků. Vedle corporate compliance (compliance v užším slova smyslu) zahrnuje tato agenda například kontrolu nad dodržováním zvláštních předpisů v oblasti soutěžního práva, energetického práva na národní úrovni (energetický zákon) či úrovni EU (předpisy, jejichž cílem je zvýšení transparentnosti na energetickém trhu: REMIT, EMIR, MAR/CSMAD či MiFID II/MiFIR).

Compliance agenda je v rámci společností innogy v České republice zaštiťována oddělením Legal & Compliance, které dále spolupracuje s dalšími odděleními:

 • Legal & Compliance
  - Compliance agenda (s výjimkou problematiky ochrany osobních údajů) realizována prostřednictvím compliance školení pro zaměstnance a namátkových kontrol
  - Monitoring legislativního procesu a identifikace legislativních požadavků
  - Spolupráce a podpora příslušným útvarům (implementace legislativních požadavků).
 • Věcně příslušný útvar
  - Implementace legislativních požadavků 

EU Regulatory

S cílem zpřehlednit a stabilizovat finanční trhy rozšířila Evropská komise v posledních letech počet právních předpisů, které regulují finanční trhy. Reagovala tak na celosvětovou ekonomickou krizi, která vypukla v roce 2007 a snaží se touto regulací podobným situacím do budoucna předcházet.

Regulatorní předpisy primárně směřují na finanční trh a finanční instituce, ale v některých případech mají dopad i na energetický trh za účelem zvýšení transparentnosti obchodování na tomto trhu. Z tohoto důvodu dopadají i na skupinu innogy, a to v souvislosti s transakcemi, které některé ze společností skupiny innogy uzavírají a jejichž předmětem je obchod s energiemi a komoditními deriváty nebo finančními deriváty uzavíranými v souvislosti s hedgingem, tedy transakcemi k zajištění rizika.

O jednotlivých evropských právních předpisech se můžete dočíst níže:

REMIT

Pro zvýšení transparentnosti na energetickém trhu bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií („REMIT“). Nad dodržováním povinností účastníků trhu vyplývajících z tohoto nařízení vykonává dohled Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) a Energetický regulační úřad.

Požadavky REMIT se vztahují na osoby, které provádějí transakce s tzv. velkoobchodními energetickými produkty, a to nejen ve vztahu k dodávkám elektřiny či plynu, ale rovněž ve vztahu k přenosu elektřiny či přepravě plynu. REMIT ukládá společnostem skupiny innogy zejména následující povinnosti, resp. stanoví tyto zákazy:

 • Zákaz obchodování zasvěcených osob (insider trading) a zákaz manipulace s trhem.
 • Povinnost „účinným způsobem“ a „včas“ zveřejňovat vnitřní informace, kterými disponují.
 • Povinnost ve stanovených časových intervalech poskytovat ACER záznamy o transakcích, resp. fundamentální data týkající se využívání infrastruktury. 

MAR / CSMAD

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu („MAR“) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/57/EU o trestních sankcích za zneužívání trhu („CSMAD“) kolektivně nahrazují předchozí směrnici o zneužívání trhu č. 2003/6/ES ("MAD II“). MAR a CSMAD aktualizují rámec EU pro odhalování a prevenci zneužívání finančních trhů a jsou úzce spojeny s širšími reformami přepracované směrnice o trzích finančních nástrojů („MiFID II“).

Nařízení MAR stanovuje společný regulační rámec týkající se obchodování zasvěcených osob, nedovoleného zpřístupnění vnitřní informace a manipulace s trhem a zavádí opatření proti zneužívání trhu. Rozšiřuje také definici vnitřní informace, vztahuje se i na emisní povolenky a výslovně zakazuje pokus o zneužití trhu nebo manipulaci s referenčními hodnotami. Směrnice CSMAD k tomu stanoví pravidla pro trestněprávní postih jednání spočívajícího v obchodování zasvěcené osoby, nedovoleném zpřístupnění vnitřní informace a v manipulaci s trhem.

Při obchodování s investičními nástroji plynou z MAR / CSMAD pro společnosti skupiny innogy zejména tyto povinnosti, resp. zákazy:

 • Zákaz provádění obchodů zasvěcených osob a pokus o takové obchodování.
 • Zákaz poskytování investičního doporučení nebo podněcování k insider tradingu.
 • Zákaz protiprávního zveřejnění důvěrných informací zasvěcených osob.

Konkrétní povinnosti jsou stanoveny směrnicí Zákaz obchodování zasvěcených osob s finančními nástroji.

MiFID II / MiFIR

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU („MiFID II“) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 („MiFIR“), jsou předpisy EU, které stanovují požadavky na obchodování s investičními nástroji. Do českého právního řádu byly některé právní povinnosti promítnuty skrze zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („ZPKT“).

Vzhledem ke skutečnosti, že společnosti skupiny innogy nejsou finančními subjekty a ve většině případů uzavírají pouze vnitroskupinové transakce, popsaná regulace se na ně vztahuje pouze v omezeném rozsahu. Objem obchodování s investičními nástroji a vnitroskupinová povaha většiny transakcí umožňuje společnostem skupiny innogy v ČR využívat výjimky předvídané ZPKT.

V případě, že by společnosti skupiny innogy rozšířily objem a rozsah svých aktivit na poli obchodování s investičními nástroji, rozsah povinností by se rozšířil mimo jiné například o tyto povinnosti:

 • Dodržení limitů pozic (stanovených na úrovni skupiny innogy) v případě uzavíraní obchodů v obchodních systémech (tj. na regulovaném trhu, mnohostranném obchodním systému nebo na organizovaném obchodním systému).
 • Vykazování doplňujících informací o pozicích a transakcích vůči těmto obchodním systémům.

Povinnostem vyplývajícím z MiFID II / MiFIR se věnuje směrnice Trhy s investičními nástroji.

EMIR

Jedná se o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů („EMIR“). Jedná se o rámcové nařízení, které je dále prováděno prostřednictvím tzv. regulačních technických norem (ve formě nařízení Evropské komise). Cílem EMIR je vytvoření transparentního právního a institucionálního rámce pro uzavírání a vypořádání OTC (mimoburzovních) derivátových transakcí.

Společností skupiny innogy se EMIR dotýká v důsledku obchodování derivátových smluv v souvislosti s prodejem / nákupem energií pro zajištění dlouhodobých zakázek nebo uzavírání finančních derivátových smluv v souvislosti se zajištěním rizika (hedging).

Pro nefinanční společnosti, tedy i pro společnosti skupiny innogy, vyplývají z EMIR tyto povinnosti:

 • Sledovat celkovou hodnotu uzavřených OTC (mimoburzovních) derivátových smluv, tj. derivátových smluv, k jejichž realizaci nedochází na regulovaném trhu ani na trhu třetí země. V případě překročení stanoveného prahu (1-3mld EUR podle druhu OTC derivátů) informovat o této skutečnosti Českou národní banku (ČNB) a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) a vypořádávat obchody s OTC deriváty prostřednictvím ústřední protistrany.
 • Hlásit obchody s deriváty do registru obchodních údajů.
 • Zavést opatření pro řízení rizik (např. dodržování stanovených lhůt pro konfirmace).

V současné době žádná ze společností skupiny innogy v ČR, která uzavírá OTC derivátové kontrakty, nepřekračuje práh pro povinnost clearingu (forma platebního styku, při němž banky nebo jiné clearingové instituce provádí vzájemné započtení pohledávek a závazků). S ohledem na to, že většina transakcí společností skupiny innogy v ČR je vnitroskupinové povahy, uplatní se u těchto transakcí řada výjimek, které lze podle EMIR využít.

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.