Kodex chování innogy

// Show this page in English

„innogy“ označuje dále v textu všechny společnosti innogy v České republice, které jsou s ní přímo či nepřímo propojeny.

Preambule

My v innogy jsme si vědomi své role ve společnosti a odpovědnosti vůči zákazníkům a obchodním partnerům, jakožto i akcionářům a zaměstnancům. Máme tedy jasné zásady, které tvoří rámec pro naše podnikatelské i společenské aktivity.

Naše jednání vychází z hlavních cílů naší společnosti. Tyto cíle vytvářejí společnou, zastřešující identitu pro všechny společnosti skupiny innogy a jsou konkretizovány v tomto Kodexu chování.

Hlavním podnikatelským cílem je poskytování požadovaných služeb našim zákazníkům a tomu odpovídající podnikatelský úspěch. Usilujeme o stále lepší kvalitu a výkon a chceme tak v dlouhodobém měřítku docílit udržitelné výnosy pro naše akcionáře. Sázíme přitom na:

– dovednosti, sílu a nasazení našich zaměstnanců,

– stabilní společenské a politické rámcové podmínky,

– možnosti vědeckotechnického pokroku,

– jasnou zákaznickou orientaci při vývoji inovativních produktů.

Od každého zaměstnance naší společnosti se očekává, že bude jednat na vlastní odpovědnost, upřímně, loajálně a jeho chování se bude vyznačovat integritou a respektem vůči ostatním a vůči životnímu prostředí. Naši vedoucí pracovníci musí být v tomto ohledu vzorem.

Tento Kodex chování má tři hlavní cíle: jednak má každého jednotlivého zaměstnance povzbudit k odpovědnému jednání a poskytnout mu základní orientaci. Dále uvádí cíle a principy našeho podnikatelského jednání. V neposlední řadě stanovuje standardy pro spolupráci se smluvními partnery a tvoří společnou základnu pro smluvní vztahy.

1. Rozsah platnosti

Kodex chování platí jednotně pro celou skupinu innogy. Zahraniční dceřiné společnosti mohou při realizaci Kodexu chování zohlednit národní zvyklosti, pokud tím nebudou narušeny jeho základní principy.

Vztahuje se na zájmy společnosti a na všechny oblasti, ve kterých jsou zaměstnanci vnímáni jako reprezentanti innogy.

1.1 Global Compact

Cítíme se být vázáni iniciativou Global Compact Spojených národů. Tím jsme se zavázali k tomu, že v rámci naší sféry vlivu uznáváme, podporujeme a v praxi zrealizujeme deset principů Global Compact v oblasti lidských práv, pracovních norem, ochrany životního prostředí a boje proti korupci.

2. Jednání v souladu se zákony

Považujeme za důležité být úspěšní z dlouhodobého hlediska. Podle našeho chápání toho lze dosáhnout pouze integritou ve všech oblastech podnikatelského jednání. Musíme se řídit zákony, nařízeními a obdobnými předpisy. Ty tvoří rámec našeho jednání, ve kterém se pohybujeme. Neustále dbáme na to, abychom se chovali v souladu se zákony a očekáváme to i od našich partnerů.

3. Vnější vztahy

3.1 Obecné zásady

Chceme svých obchodních cílů dosahovat pouze pomocí právně a eticky nezávadných prostředků. Totéž očekáváme i od našich partnerů.

Soukromé zájmy a zájmy společnosti je třeba přísně odlišovat. Vzniklé střety zájmů je třeba zveřejnit a vyřešit. Snažíme se zabránit byť jen zdání střetu zájmů.

S hmotným a nehmotným majetkem společnosti zacházíme věcně správně a šetrně a chráníme ho před ztrátou, krádeží nebo zneužitím. Stejným způsobem respektujeme majetek třetích osob a zasazujeme se o ochranu obchodního tajemství.

Finanční dary od třetích osob nesmí být vyžadovány ani přijímány, nabízeny nebo poskytovány. Jiné druhy darů jsou možné pouze v rámci obecně běžných zvyklostí a pokud v nich nelze spatřovat nepřiměřené ovlivňování. Dary ve formě hotovosti nejsou přípustné.

Dbáme na velmi pečlivé zacházení s osobnímu údaji.

3.2 Chování vůči zákazníkům

Našim zákazníkům nabízíme širokou paletu produktů a služeb v oblasti dodávek energie. Považujeme za velice důležité chovat se k zákazníkům férově a nabízet jim vhodná a efektivní řešení.

3.3 Chování vůči akcionářům

Kapitál akcionářů innogy je předpokladem a základem našich podnikatelských aktivit. Chceme ho proto ochraňovat a dosahovat pomocí něj tržně přiměřené výnosy.

3.4 Chování vůči obchodním partnerům

Zastáváme princip volné soutěže a transparentních trhů a bojujeme proti nekalé soutěži a omezování hospodářské soutěže. K tomu patří dodržování předpisů ohledně odvodu daní, poskytování dotací a zadávání veřejných zakázek.

Naším jednáním chceme působit na další šíření zásad stanovených v Kodexu chování. Od společností, které mají s innogy obchodní vztah, proto očekáváme, že budou akceptovat zásady uvedené v Kodexu chování jako základ spolupráce. Zásady vyplývající z Kodexu chování budou proto zahrnuty do smluvních vztahů. Pokud by v rámci obchodních vztahů došlo ke střetu dvou konkurujících katalogů pravidel nebo nebylo možné zahrnout zásady chování do smluvního vztahu, budeme se snažit o dohodu společného standardu, který musí odpovídat nejméně úrovni Global Compact OSN. Pokud vejde ve známost, že naši partneři tyto principy porušují, prověříme tyto obchodní vztahy a zavedeme z našeho pohledu nutná a přiměřená opatření.

Pokud zadáváme zakázky poradcům a zprostředkovatelům, dbáme především na jejich kvalifikaci a integritu.

Ve všech obchodních vztazích dodržujeme aplikovatelné národní a mezinárodní sankce a embarga a rovněž omezení vyplývající z legislativy zahraničního obchodu. Kromě toho zavádíme všechny potřebná a přiměřená opatření, aby nedocházelo k „praní“ peněz.

3.5 Chování vůči veřejnosti

Zveřejňujeme podnikatelské informace v souladu s vnitrostátními a mezinárodními právními ustanoveními upravujícími fungování kapitálových trhů, abychom podporovali transparentní obchod s cennými papíry společnosti. K tomu patří to, že se s nezveřejněnými informacemi, u kterých lze předpokládat, že mohou značně ovlivnit cenu těchto cenných papírů, zachází až do zveřejnění důvěrně a nepoužívají se jako podklad pro rozhodnutí o prodeji nebo nákupu cenných papírů.

innogy poskytuje všechna sdělení úplně, věcně, obsahově správně, srozumitelně a včas. Respektujeme profesionální nezávislost novinářů a médií.

Informace, které se týkají innogy nebo jejich dceřiných společností, smějí předávat veřejnosti, médiím nebo třetím osobám pouze autorizované osoby.

4. Chování vůči politické sféře

Dialog se zástupci státních orgánů a politických stran je pro nás nevyhnutelný. Chceme přitom zabránit byť jen náznaku nepřípustného ovlivňování. Proto se zavazujeme k neutralitě vůči politickým stranám a neposkytujeme dary politickým stranám, ani organizacím nebo nadacím, které mají úzký vztah k politickým stranám.

innogy nezaměstnává zaměstnance, kteří vykonávají veřejný úřad na plný úvazek nebo zastávají veřejný mandát na plný úvazek. Se zástupci této skupiny osob také neuzavíráme poradenské smlouvy nebo obdobné dohody na činnost za úplatu.

5. Hlásíme se ke společenské odpovědnosti

Vnímání odpovědnosti vůči společnosti a životnímu prostředí je hlavním faktorem pro trvalý podnikatelský úspěch. Jsme si toho vědomi a podporujeme proto společenskou angažovanost, především v sociální, ekologické a kulturní oblasti. Vstupujeme do dialogu se skupinami, kterých se týkají naše obchodní aktivity nebo jejichž aktivity mohou mít vliv na podnikatelskou činnost innogy.

Vítáme soukromou angažovanost zaměstnanců v občanské, politicko-demokratické a společenské oblasti – především charitativní a sociální, pokud neodporuje zájmům společnosti. innogy v této činnosti nesleduje žádné podnikové zájmy.

6. Vnitřní vztahy

6.1 Rovnost příležitostí a vzájemný respekt

Respektujeme důstojnost a osobnost každého zaměstnance. Vzájemný přístup se vyznačuje respektem, férovostí, týmovým duchem, profesionalitou a otevřeností.

Žádný zaměstnanec ani uchazeč není znevýhodňován na základě pohlaví, rodinného stavu, etnického původu, národnosti, věku, náboženství nebo sexuální orientace, tělesného nebo duševního postižení. Při výběru, vzdělávání a povyšování zaměstnanců jsou hlavním kritériem jejich schopnosti a kvalifikace. Podporujeme rovnost příležitostí a různorodost.

Zasazujeme se o to, aby bylo možné sladit pracovní zájmy se soukromým životem. Zvláštní důraz přitom klademe na dosažení rovnováhy mezi rodinným a pracovním životem.

6.2 Bezpečnost práce a majetku, ochrana zdraví

Pracujeme na kontinuálním zlepšování bezpečnosti práce a majetku a ochraně zdraví.

Každý zaměstnanec spoluzodpovídá za ochranu lidí a životního prostředí na svém pracovišti. Každý vedoucí pracovník je povinen poučit zaměstnance ohledně převzetí této odpovědnosti a být mu nápomocen.

7. Realizace, konkretizace a dodržování Kodexu chování / výkaznictví

7.1 Obecné zásady

Tento Kodex chování tvoří základ naší podnikové kultury a je samozřejmou součástí naší každodenní práce. Nicméně je úkolem především vedoucích pracovníků aktivně podporovat a vyžadovat jeho realizaci a dodržování. V rámci auditu Skupiny se věnuje velká pozornost dodržování Kodexu chování, přičemž obecné zásady Kodexu jsou součástí kontrolních kritérií. Kodex chování je základnou pro další podnikové úpravy, které mohou zohledňovat jak zvláštnosti odvětví, tak dané země.

7.2 Systém řízení souladu s Kodexem

Aby innogy co nejvíce omezila riziko porušení tohoto Kodexu chování, zavedla mimo jiné systém řízení souladu chování s Kodexem (compliance management). Slouží k identifikaci možných strukturálních rizik korupce v podniku. Jsou přijímána a pravidelně komunikována opatření potřebná k odstranění nebo minimalizaci těchto rizik, která jsou pak průběžně sledována a také zlepšována. Tímto způsobem chceme etablovat kulturu dodržování Kodexu, která bude splňovat nejvyšší nároky skupiny innogy.

7.3 Kontaktní osoba a Compliance Officer

Se všemi otázkami, které se týkají Kodexu a jeho dodržování, se může každý zaměstnanec obrátit na svého nadřízeného a/nebo příslušného Compliance Officera. To samé platí při podezření na porušení Kodexu chování.

Compliance Officeři byli jmenováni pro všechny společnosti a jsou stále k dispozici jako kontaktní osoby ve výše jmenovaných záležitostech, především v oblasti prevence korupce. S každou otázkou, upozorněním a podnětem nakládají přísně důvěrně a zabývají se jimi tak, jak daná záležitost vyžaduje. Zaměstnanec je informován, jak se s jeho sdělením naložilo, a zda a jaká opatření byla zavedena. Zapojení Compliance Officera na výzvu zaměstnance nevede k osobním nevýhodám, s výjimkou toho, že dotyčný zaměstnanec sám porušil Kodex chování.

Kromě toho je k dispozici také externí kontaktní osoba, která přijme upozornění na případné porušení Kodexu chování. Sdělení zaslaná na tuto externí kontaktní osobě budou předávána – na přání anonymně – pracovníkovi ve funkci Chief Compliance Officer innogy Česká republika a.s., který s nimi naloží výše uvedeným způsobem.

Kontaktní údaje na Compliance Officery a externí kontaktní osobu jsou uvedeny na intranetu.

7.4 Potvrzení a výkaznictví

Každý vedoucí pracovník s personální odpovědností musí každoročně informovat o realizaci Kodexu chování ve své oblasti odpovědnosti.

7.5 Dokumentace

Pozornosti pro veřejné činitele, které splňují kritérium důležitosti podle našich směrnic, dary a sponzorská opatření a také poradenské a zprostředkovatelské smlouvy evidujeme v koncernovém rejstříku.

Ke stažení

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.