Průvodce Zelenou linkou innogy

Proč představujeme Zelenou linku innogy?

Zelená linka innogy byla zřízena, aby zaměstnanci společností innogy, stejně tak jako třetí osoby, jež jsou si vědomi nekorektního jednání proti zájmům innogy, neetického či protiprávního jednání, porušení innogy Kodexu chování nebo vnitřních předpisů, které se odehrávají v rámci společností innogy, nebo mají podezření, že se takovéto jednání odehrává, měli možnost na takové jednání či situaci upozornit osoby určené jak k jejich řádnému vyšetření, tak zajištění nápravy. Aby byla zachována důvěrnost a anonymita oznamujícího, byla najata nezávislá advokátní kancelář Simmons & Simmons, v České republice ve spolupráci s BBH, advokátní kanceláří, v.o.s. (dále též „BBH“).

Zelená linka innogy byla zřízena výhradně k oznamování podezření na nekorektní jednání proti zájmům innogy, o pochybení nebo protiprávním jednání v rámci společností innogy. Tato linka není běžnou zákaznickou linkou, na které by se řešily reklamace, dotazy či jiná sdělení zákazníků spojená s dodávkou služeb; k řešení těchto situací slouží kontakty innogy.

Kdo jsou kontaktní osoby Zelené linky innogy?

BBH je známou a uznávanou advokátní kanceláří působící na českém trhu, zejména pro své odborné znalosti. Má rozsáhlé zkušenosti se zřizováním a provozem zelených linek za účelem odhalení a vyšetřování protiprávního jednání, porušení nařízení a podobných provinění. Uvedení zástupci byli jmenováni za účelem provozu Zelené linky innogy a zodpovídání dotazů, které se týkají této problematiky:

Možnosti kontaktování:

 • telefonicky (bezplatná linka) 800 900 997
  linka je dostupná mezi 9:00 – 19:00 v pracovních dnech
 • zanechání vzkazu na záznamníku (bezplatná linka) 800 900 997
  linka je dostupná mezi 19:00 – 09:00 v pracovních dnech a během státních svátků a o víkendech
 • SMS (+420) 723 826 605
  dostupné mezi 9:00 – 19:00 v pracovních dnech
 • e-mailem
  innogy-zelenalinka@bbh.cz
  innogy-compliance@simmons-simmons.com
 • poštou
  BBH, advokátní kancelář, v.o.s.
  Klimentská 1207/10
  110 00 Praha 1
  Poznámka "innogy" by měla být viditelně poznamenaná na obálce
 • osobně
  BBH, advokátní kancelář, v.o.s.
  Klimentská 1207/10
  110 00 Praha 1
Zdeněk Husták, BBH, advokátní kancelář, s.r.o

Zdeněk Husták
BBH, advokátní kancelář, s.r.o.

T: +420 234 091 355
E: ZHustak@bbh.cz

Zdeněk Husták je specialista na finanční trhy, bankovnictví, pojišťovnictví, regulační záležitosti a corporate governance. Kromě toho má rozsáhlou praxi v oblasti ochrany osobních údajů a regulace.  
Dříve než začal pracovat pro BBH v roce 2007, byl Zdeněk poradcem Ministerstva financí České republiky a od roku 2003 do roku 2006 byl členem prezidia Komise pro cenné papíry ČR (KCP). Zdeněk často publikuje o finančních trzích a regulaci a přednáší na domácích i zahraničních konferencích a seminářích. Zdeněk je advokát zapsaný u České advokátní komory a poskytuje právní služby v češtině, angličtině, němčině a ruštině.

 

Jan Žídek, BBH, advokátní kancelář, s.r.o

Jan Žídek
BBH, advokátní kancelář, s.r.o.

T: +420 234 091 355
E: JZidek@bbh.cz

Jan Žídek je specialista na občanské a obchodní právo, a to zejména na korporátní a smluvní právo, ochranu osobních údajů, mezinárodní právo soukromé a řešení sporů.  
Jan vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a rovněž dokončil dva semestry na Právnické fakultě Univerzity v Lausanne (Švýcarsko). Je advokát zapsaný u České advokátní komory a poskytuje právní služby v češtině, angličtině a francouzštině

Jaký je účel Zelené linky innogy?

BBH je kontaktní osobou pro všechny zaměstnance innogy a třetí osoby, jež chtějí oznámit podezření na nekorektní jednání proti zájmům innogy, neetické nebo protiprávní jednání, vyskytující se ve společnostech innogy, porušení innogy Kodexu chování nebo jiné situace/jednání, které oznamující osoba shledá v rozporu s právními předpisy, vnitřními předpisy společností innogy a / nebo přímo ohrožující zájmy společností innogy v České republice, jako jsou podvody, porušování bezpečnosti a ochrany zdraví, diskriminace a korupce.

Hlavním důvodem pro volbu nezávislé advokátní kanceláře je zajištění anonymity jednání ohlašovatele vůči společnostem innogy a důvěrnost oznamující osoby, což mohlo být problematické v případě přímého kontaktu se zástupcem společností innogy.

BBH je v pozici nezávislé advokátní kanceláře a právnické osoby, nikoliv poskytovatelem právních služeb zaměstnancům společností innogy.

JAK POSTUPOVAT

Setkali jste se s možným nekorektním jednáním proti zájmům innogy, neetickým či protiprávním jednáním, porušením innogy Kodexu chování nebo jakýmkoli jiným porušením vnitřních předpisů společností innogy či hodnot společností ?

V případě, že se setkáte nebo jste se setkali s nekorektním jednáním proti zájmům innogy, s neetickým nebo protiprávním jednáním v rámci společností innogy, porušením innogy Kodexu chování, vnitřních předpisů innogy nebo jiným pochybením, které by mohlo být hrozbou pro zájmy společností innogy a dáváte přednost si o této záležitosti diskrétně promluvit spíše než informovat svého nadřízeného, kontaktujte, prosím, BBH na uvedených kontaktech. Bude Vám nabídnuta možnost diskrétně prodiskutovat daný problém a zahájit jeho šetření s cílem chránit zájmy společností innogy.

Co se stane poté, co dojde k oznámení na Zelenou linku innogy?

BBH ve spolupráci s oznamující osobou připraví zprávu, ve které podrobně popíše nahlášené pochybení nebo protiprávní jednání. BBH ve spolupráci se Simmons & Simmons předají tuto zprávu osobě na pozici innogy Chief Compliance Officer a Compliance Officer innogy v ČR. Oznamující osoba sama může rozhodnout, zda její kontaktní údaje budou předány innogy Chief Compliance Officerovi a Compliance Officerovi innogy v ČR, nebo zda ohlašovatel zůstane vůči společnostem innogy v anonymitě a zpráva BBH bude pouze obsahovat informace týkající se hlášeného pochybení / protiprávního jednání.

Po tomto oznámení bude ze strany Compliance Officera innogy v ČR zahájeno šetření v rámci společností innogy. Compliance Officer innogy v ČR bude následně kontaktovat BBH s výsledky uvedeného šetření. V případě, že oznamující osoba zanechá své kontaktní údaje, BBH ji může, na základě uvážení statutárního orgánu příslušné společnosti innogy, kontaktovat a oznámit jí výsledky šetření a přijatá nápravná opatření.

Jak kontaktovat Zelenou linku innogy?

Pokud chcete nahlásit podezření na nekorektní jednání proti zájmům innogy, pochybení, protiprávní jednání nebo jednání v rozporu s innogy Kodexem chování či vnitřními předpisy společností innogy, můžete tak učinit ve čtyřech jazycích (čeština, angličtina, slovenština a němčina) následujícím způsobem:

Telefonicky:

BBH můžete být kontaktována na bezplatné telefonní lince 800 900 997. Jeden z výše uvedených zástupců BBH Vám bude k dispozici v pracovní dny mezi 9:00 a 19:00 hodinou.

Zanecháním vzkazu na záznamníku:

Pokud si nepřejete s nikým mluvit, můžete zanechat vzkaz na záznamníku. Výše uvedená bezplatná linka je vybavena záznamovou službu, která je k dispozici mezi 19:00 a 9:00 hodinou ve všední dny a kdykoli během svátků a víkendů, případně pokud žádný z výše uvedených zástupců BBH nebude momentálně k dispozici.

Pomocí SMS:

Pro ty, kteří nechtějí BBH kontaktovat přímo, ani zanechat vzkaz na záznamníku, je k dispozici mobilní telefon s možností příjmu textových zpráv na telefonním čísle (+420) 723 826 605, které je ze strany BBH zřízeno a provozováno jen pro tyto účely. S oznámením obdrženým prostřednictvím textové zprávy bude nakládáno obdobným způsobem jako u vzkazů na záznamníku.

E-mailem:

Je také možné zaslat e-mail, ve kterém popíšete případné pochybení nebo protiprávní jednání v rámci společností innogy,
a to adresovaný BBH na innogy-zelenalinka@bbh.cz
a zároveň Simmons & Simmons na innogy-compliance@simmons-simmons.com.

Poštou:

Zpráva s oznámením o podezření na nekorektní jednání proti zájmům innogy, o pochybení nebo protiprávním jednání v rámci společností innogy může být rovněž zaslána BBH na níže uvedenou poštovní adresu:

BBH, advokátní kancelář, v.o.s.
Klimentská 1207/10
110 00 Praha 1

Na obálce musí být viditelně vyznačeno slovo "innogy", aby s obálkou a v ní obsaženou zprávou mohlo být nakládáno odpovídajícím způsobem.

Osobně:

Pokud si přejete prodiskutovat svou záležitost s jedním ze zástupců BBH osobně, můžete si s nimi sjednat schůzku pomocí bezplatné telefonní linky 800 900 997 a setkat se s nimi v kancelářích BBH na adrese:

BBH, advokátní kancelář, v.o.s.
Klimentská 1207/10
110 00 Praha 1

Anonymita oznamující osoby

Pokud si oznamující osoba přeje zůstat v anonymitě, BBH a Simmons & Simmons její údaje společnostem innogy neposkytne. Společnosti innogy však důrazně nabádají k podávání neanonymních oznámení. Anonymní podněty jsou nicméně přípustné a bude s nimi nakládáno stejně, jako s kterýmikoli jinými podněty. Výhodou neanonymních oznámení je to, že se můžete snadněji dozvědět informace o průběhu a výsledku šetření Vašeho oznámení.

Co by mělo oznámení obsahovat?

Při oznamování podezření na nekorektní jednání proti zájmům innogy, neetické nebo protiprávní situace/jednání vyskytující se v rámci společností innogy, porušení innogy Kodexu chování, vnitřních předpisů společností innogy nebo jiného jednání, které oznamující osoba shledá v rozporu s právními předpisy, innogy Kodexem chování nebo vnitřními předpisy společností innogy, bez ohledu na to, zda oznámení proběhne přes Zelenou linku innogy a BBH, nadřízeného nebo vyššího nadřízeného, měli byste se vždy snažit poskytnout co nejvíce informací, které máte k dispozici, aby bylo možné oznámení ověřit a vyšetřit.

Nejdůležitější jsou následující informace:

 • Jména a příjmení všech lidí, na které se vztahuje oznámení.
 • Společnost a oddělení, kde tito lidé pracují.
 • Stručný popis situace/jednání, na kterou se vztahuje oznámení, zejména to, o které oddělení které společnosti innogy se jedná, z jakého důvodu je situace / jednání považována za neetickou, protiprávní nebo porušující innogy Kodex chování či vnitřní předpisy společností innogy, v jakém ohledu by tato situace či jednání mohly ohrozit společnosti innogy, další zúčastněné či postižené osoby atd.

V případě, že stížnost bude vyhodnocena jako odůvodněná, bude předána speciálnímu týmu založenému za účelem prošetření chování v rozporu s právními předpisy, innogy Kodexem chování nebo vnitřními předpisy společností innogy. V rámci společností innogy funguje program prevence tj. předcházení nekorektnímu jednání proti zájmům innogy, nestandardního jednání a určený specializovaný tým bude při prošetřování postupovat v souladu se zmíněným programem prevence.

Nepravdivé oznámení

Je-li oznámení podezření na nekorektní jednání proti zájmům innogy, nesprávné nebo protiprávní situace/jednání v rámci společností innogy provedeno v dobré víře a oznamující osoba má v úmyslu pouze chránit zájmy společností innogy a zabránit nepravostem, budou společnosti innogy chránit totožnost takové oznamující osoby i v případě, je-li oznámení později shledáno jako neopodstatněné.

V případě, že však bude oznámení ze strany zaměstnance učiněno s úmyslem způsobit škodu jinému zaměstnanci, společnostem innogy nebo třetí osobě, může dojít k zahájení disciplinárního řízení proti takovému ohlašujícímu zaměstnanci. Společnosti innogy netolerují zneužívání programu prevence tj. předcházení nekorektnímu jednání proti zájmům innogy, nestandardního jednání a důsledky takové činnosti nebudou brány na lehkou váhu.

Vážíme si Vaší pomoci a snahy o ochranu zájmů společností innogy a udržování zdravého a spravedlivého pracovního a podnikatelského prostředí.

Rádi vám pomůžeme, smlouvu vyřídíme i online

Zavoláme vám ihned

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Rádi vám pomůžeme, smlouvu vyřídíme i online

Jsme offline - zavoláme vám následující pracovní den

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám

Dobrý den, na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.