Průvodce Zelenou linkou innogy

// Show this page in English

Proč představujeme Zelenou linku innogy?

Zelená linka innogy byla zřízena, aby zaměstnanci společností innogy, stejně tak jako třetí osoby, jež jsou si vědomi nekorektního jednání proti zájmům innogy, neetického či protiprávního jednání, porušení innogy Kodexu chování nebo vnitřních předpisů, které se odehrávají v rámci společností innogy, nebo mají podezření, že se takovéto jednání odehrává, měli možnost na takové jednání či situaci upozornit osoby určené jak k jejich řádnému vyšetření, tak zajištění nápravy. Aby byla zachována důvěrnost a anonymita oznamujícího, byla najata nezávislá advokátní kancelář Jasenský & Dub, advokáti (dále též „AK Jasenský & Dub“).

Zelená linka innogy byla zřízena výhradně k oznamování podezření na nekorektní jednání proti zájmům innogy, o pochybení nebo protiprávním jednání v rámci společností innogy. Tato linka není běžnou zákaznickou linkou, na které by se řešily reklamace, dotazy či jiná sdělení zákazníků spojená s dodávkou služeb; k řešení těchto situací slouží kontakty innogy.

Možnosti kontaktování

 • Telefonicky
  +420 737 200 911
 • E-mailem
  innogy-zelenalinka@jasenskydub.cz
 • Poštou
  Jasenský & Dub, advokáti
  Limuzská 3135/12
  108 00 Praha
  Poznámka "innogy" by měla být viditelně poznamenaná na obálce.
 • Osobně
  Jasenský & Dub, advokáti
  Limuzská 3135/12
  108 00 Praha

Jaký je účel Zelené linky innogy?

AK Jasenský & Dub je kontaktní osobou pro všechny zaměstnance innogy a třetí osoby, jež chtějí oznámit podezření na nekorektní jednání proti zájmům innogy, neetické nebo protiprávní jednání, vyskytující se ve společnostech innogy, porušení innogy Kodexu chování nebo jiné situace/jednání, které oznamující osoba shledá v rozporu s právními předpisy, vnitřními předpisy společností innogy a / nebo přímo ohrožující zájmy společností innogy v České republice, jako jsou podvody, porušování bezpečnosti a ochrany zdraví, diskriminace a korupce.

Hlavním důvodem pro volbu nezávislé advokátní kanceláře je zajištění anonymity jednání ohlašovatele vůči společnostem innogy a důvěrnost oznamující osoby, což mohlo být problematické v případě přímého kontaktu se zástupcem společností innogy.

AK Jasenský & Dub je při oznamování v pozici nezávislé advokátní kanceláře, nikoliv poskytovatelem právních služeb zaměstnancům nebo dodavatelům společností innogy.

JAK POSTUPOVAT

Setkali jste se s možným nekorektním jednáním proti zájmům innogy, neetickým či protiprávním jednáním, porušením innogy Kodexu chování nebo jakýmkoli jiným porušením vnitřních předpisů společností innogy či hodnot společností ?

V případě, že se setkáte nebo jste se setkali s nekorektním jednáním proti zájmům innogy, s neetickým nebo protiprávním jednáním v rámci společností innogy, porušením innogy Kodexu chování, vnitřních předpisů innogy nebo jiným pochybením, které by mohlo být hrozbou pro zájmy společností innogy a dáváte přednost si o této záležitosti diskrétně promluvit spíše než informovat svého nadřízeného, kontaktujte, prosím, AK Jasenský & Dub na uvedených kontaktech. Bude Vám nabídnuta možnost diskrétně prodiskutovat daný problém a zahájit jeho šetření s cílem chránit zájmy společností innogy.

Co se stane poté, co dojde k oznámení na Zelenou linku innogy?

AK Jasenský & Dub ve spolupráci s oznamující osobou připraví zprávu, ve které podrobně popíše nahlášené pochybení nebo protiprávní jednání. AK Jasenský & Dub předají tuto zprávu osobě na pozici Compliance Officer innogy v ČR. Oznamující osoba sama může rozhodnout, zda její kontaktní údaje budou předány Compliance Officerovi innogy v ČR, nebo zda ohlašovatel zůstane vůči společnostem innogy v anonymitě a zpráva AK Jasenský & Dub bude pouze obsahovat informace týkající se hlášeného pochybení / protiprávního jednání.

Po tomto oznámení bude ze strany Compliance Officera innogy v ČR zahájeno šetření v rámci společností innogy. Compliance Officer innogy v ČR bude následně kontaktovat AK Jasenský & Dub s výsledky uvedeného šetření. V případě, že oznamující osoba zanechá své kontaktní údaje, AK Jasenský & Dub ji může, na základě uvážení statutárního orgánu příslušné společnosti innogy, kontaktovat a oznámit jí výsledky šetření a přijatá nápravná opatření.

Jak kontaktovat Zelenou linku innogy?

Pokud chcete nahlásit podezření na nekorektní jednání proti zájmům innogy, pochybení, protiprávní jednání nebo jednání v rozporu s innogy Kodexem chování či vnitřními předpisy společností innogy, můžete tak učinit výše uvedeným způsobem.

Anonymita oznamující osoby

Pokud si oznamující osoba přeje zůstat v anonymitě, AK Jasenský & Dub její údaje společnostem innogy neposkytne. Společnosti innogy však důrazně nabádají k podávání neanonymních oznámení. Anonymní podněty jsou nicméně přípustné a bude s nimi nakládáno stejně, jako s kterýmikoli jinými podněty. Výhodou neanonymních oznámení je to, že se můžete snadněji dozvědět informace o průběhu a výsledku šetření Vašeho oznámení.

Co by mělo oznámení obsahovat?

Při oznamování podezření na nekorektní jednání proti zájmům innogy, neetické nebo protiprávní situace/jednání vyskytující se v rámci společností innogy, porušení innogy Kodexu chování, vnitřních předpisů společností innogy nebo jiného jednání, které oznamující osoba shledá v rozporu s právními předpisy, innogy Kodexem chování nebo vnitřními předpisy společností innogy, bez ohledu na to, zda oznámení proběhne přes Zelenou linku innogy a AK Jasenský & Dub, nadřízeného nebo vyššího nadřízeného, měli byste se vždy snažit poskytnout co nejvíce informací, které máte k dispozici, aby bylo možné oznámení ověřit a vyšetřit.

Nejdůležitější jsou následující informace:

 • Jména a příjmení všech lidí, na které se vztahuje oznámení.
 • Společnost a oddělení, kde tito lidé pracují.
 • Stručný popis situace/jednání, na kterou se vztahuje oznámení, zejména to, o které oddělení které společnosti innogy se jedná, z jakého důvodu je situace / jednání považována za neetickou, protiprávní nebo porušující innogy Kodex chování či vnitřní předpisy společností innogy, v jakém ohledu by tato situace či jednání mohly ohrozit společnosti innogy, další zúčastněné či postižené osoby atd.

V případě, že stížnost bude vyhodnocena jako odůvodněná, bude předána speciálnímu týmu založenému za účelem prošetření chování v rozporu s právními předpisy, innogy Kodexem chování nebo vnitřními předpisy společností innogy. V rámci společností innogy funguje program prevence tj. předcházení nekorektnímu jednání proti zájmům innogy, nestandardního jednání a určený specializovaný tým bude při prošetřování postupovat v souladu se zmíněným programem prevence.

Nepravdivé oznámení

Je-li oznámení podezření na nekorektní jednání proti zájmům innogy, nesprávné nebo protiprávní situace/jednání v rámci společností innogy provedeno v dobré víře a oznamující osoba má v úmyslu pouze chránit zájmy společností innogy a zabránit nepravostem, budou společnosti innogy chránit totožnost takové oznamující osoby i v případě, je-li oznámení později shledáno jako neopodstatněné.

V případě, že však bude oznámení ze strany zaměstnance učiněno s úmyslem způsobit škodu jinému zaměstnanci, společnostem innogy nebo třetí osobě, může dojít k zahájení disciplinárního řízení proti takovému ohlašujícímu zaměstnanci. Společnosti innogy netolerují zneužívání programu prevence tj. předcházení nekorektnímu jednání proti zájmům innogy, nestandardního jednání a důsledky takové činnosti nebudou brány na lehkou váhu.

Vážíme si Vaší pomoci a snahy o ochranu zájmů společností innogy a udržování zdravého a spravedlivého pracovního a podnikatelského prostředí.

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.