Průvodce Zelenou linkou innogy

// Show this page in English

Proč byla zřízena Zelená linka innogy?

Zelená linka innogy byla zřízena, aby zaměstnanci společností innogy, stejně tak jako třetí osoby, jež jsou si vědomi nekorektního jednání proti zájmům innogy, neetického či protiprávního jednání, porušení innogy Kodexu chování nebo vnitřních předpisů, které se odehrávají v rámci společností innogy, nebo mají podezření, že se takovéto jednání odehrává, měli možnost na takové jednání či situaci upozornit osoby určené jak k jejich řádnému vyšetření, tak zajištění nápravy. Aby byla zachována důvěrnost a anonymita oznamujícího, byla najata nezávislá advokátní kancelář Jasenský & Dub, advokáti (dále též „AK Jasenský & Dub“).

Zelená linka innogy byla zřízena výhradně k oznamování podezření na nekorektní jednání proti zájmům innogy, o pochybení nebo protiprávním jednání v rámci společností innogy. Tato linka není běžnou zákaznickou linkou, na které by se řešily reklamace, dotazy či jiná sdělení zákazníků spojená s dodávkou služeb; k řešení těchto situací slouží kontakty innogy.

Možnosti kontaktování

 • Telefonicky
  +420 737 200 911
 • E-mailem
  innogy-zelenalinka@jasenskydub.cz
 • Poštou
  Jasenský & Dub, advokáti
  Limuzská 3135/12
  108 00 Praha
  Poznámka "innogy" by měla být viditelně poznamenaná na obálce.
 • Osobně
  Jasenský & Dub, advokáti
  Limuzská 3135/12
  108 00 Praha

  Příslušná osoba
  Eva Kořánová
  Jasenský & Dub, advokáti
  E innogy-zelenalinka@jasenskydub.cz

Oznamovatel může podat oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů, též Ministerstvu spravedlnosti České republiky.

Jaký je účel Zelené linky innogy?

Pracovníci AK Jasenský & Dub, kteří jsou příslušnými osobami podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů, jsou kontaktní osobou pro všechny zaměstnance innogy a třetí osoby, jež chtějí oznámit podezření na nekorektní jednání proti zájmům innogy, neetické nebo protiprávní jednání, vyskytující se ve společnostech innogy, porušení innogy Kodexu chování nebo jiné situace/jednání, které oznamující osoba shledá v rozporu s právními předpisy, vnitřními předpisy společností innogy a / nebo přímo ohrožující zájmy společností innogy v České republice, jako jsou podvody, porušování bezpečnosti a ochrany zdraví, diskriminace a korupce.

Hlavním důvodem pro volbu nezávislé advokátní kanceláře je zajištění anonymity jednání ohlašovatele vůči společnostem innogy a důvěrnost oznamující osoby, což mohlo být problematické v případě přímého kontaktu se zástupcem společností innogy.

Pracovníci AK Jasenský & Dub jsou při oznamování v pozici nezávislé advokátní kanceláře, nikoliv poskytovatelem právních služeb zaměstnancům nebo dodavatelům společností innogy.

JAK POSTUPOVAT

Setkali jste se s možným nekorektním jednáním proti zájmům innogy, neetickým či protiprávním jednáním, porušením innogy Kodexu chování nebo jakýmkoli jiným porušením vnitřních předpisů společností skupiny innogy či hodnot společností ?

V případě, že se setkáte nebo jste se setkali s nekorektním jednáním proti zájmům innogy, s neetickým nebo protiprávním jednáním v rámci společností innogy, porušením innogy Kodexu chování, vnitřních předpisů innogy nebo jiným pochybením, které by mohlo být hrozbou pro zájmy společností innogy a dáváte přednost si o této záležitosti diskrétně promluvit spíše než informovat svého nadřízeného, kontaktujte, prosím, pracovníky AK Jasenský & Dub na uvedených kontaktech. Bude Vám nabídnuta možnost diskrétně prodiskutovat daný problém a zahájit jeho šetření s cílem chránit zájmy společností innogy.

Co se stane poté, co dojde k oznámení na Zelenou linku innogy?

Pracovníci AK Jasenský & Dub ve spolupráci s oznamující osobou připraví zprávu, ve které podrobně popíše nahlášené pochybení nebo protiprávní jednání. AK Jasenský & Dub předají tuto zprávu osobě na pozici Compliance Officer skupiny innogy. Oznamující osoba sama může rozhodnout, zda její kontaktní údaje budou předány Compliance Officerovi skupiny innogy, nebo zda oznamovatel zůstane vůči společnostem innogy v anonymitě a zpráva AK Jasenský & Dub bude pouze obsahovat informace týkající se hlášeného pochybení / protiprávního jednání.

Ze strany Compliance Committee (členové jsou příslušnými osobami dle zákona o ochraně oznamovatelů) je posouzena důvodnost oznámení. V případě, že bude zahájeno šetření v rámci společností skupiny innogy, budeCompliance Officer skupiny innogy následně kontaktovat AK Jasenský & Dub s výsledky uvedeného šetření. V případě, že oznamující osoba zanechá své kontaktní údaje, AK Jasenský & Dub ji bude, kontaktovat a oznámí jí výsledky šetření a přijatá nápravná opatření.

Jak kontaktovat Zelenou linku innogy?

Pokud chcete nahlásit podezření na nekorektní jednání proti zájmům innogy, pochybení, protiprávní jednání nebo jednání v rozporu s innogy Kodexem chování či vnitřními předpisy společností innogy, můžete tak učinit výše uvedeným způsobem.

Anonymita oznamující osoby

Pokud si oznamující osoba přeje zůstat v anonymitě, AK Jasenský & Dub její údaje společnostem innogy neposkytne. Společnosti innogy však důrazně nabádají k podávání neanonymních oznámení. Anonymní podněty jsou nicméně přípustné a bude s nimi nakládáno stejně, jako s kterýmikoli jinými podněty.

Co by mělo oznámení obsahovat?

Při oznamování podezření na nekorektní jednání proti zájmům innogy, neetické nebo protiprávní situace/jednání vyskytující se v rámci společností innogy, porušení innogy Kodexu chování, vnitřních předpisů společností innogy nebo jiného jednání, které oznamující osoba shledá v rozporu s právními předpisy, innogy Kodexem chování nebo vnitřními předpisy společností innogy, byste se měli vždy snažit poskytnout co nejvíce informací, které máte k dispozici, aby bylo možné oznámení ověřit a vyšetřit.

Nejdůležitější jsou následující informace:

 • Jména a příjmení všech lidí, na které se vztahuje oznámení.
 • Společnost a oddělení, kde tito lidé pracují.
 • Stručný popis situace/jednání, na kterou se vztahuje oznámení, zejména to, o které oddělení které společnosti innogy se jedná, z jakého důvodu je situace / jednání považována za neetickou, protiprávní nebo porušující innogy Kodex chování či vnitřní předpisy společností innogy, v jakém ohledu by tato situace či jednání mohly ohrozit společnosti innogy, další zúčastněné či postižené osoby atd.

V případě, že stížnost bude vyhodnocena jako důvodná, bude předána speciálnímu týmu založenému za účelem prošetření chování v rozporu s právními předpisy, innogy Kodexem chování nebo vnitřními předpisy společností innogy. V rámci společností innogy funguje program prevence tj. předcházení nekorektnímu jednání proti zájmům innogy, nestandardního jednání a určený specializovaný tým bude při šetření postupovat v souladu se zmíněným programem prevence.

Nepravdivé oznámení

Je-li oznámení podezření na nekorektní jednání proti zájmům innogy nesprávné nebo protiprávní, ale oznámení není vědomě nepravdivé a oznamující osoba má v úmyslu pouze chránit zájmy společností innogy a zabránit nepravostem, budou společnosti innogy chránit totožnost takové oznamující osoby i v případě, je-li oznámení později shledáno jako neopodstatněné.

V případě, že však bude oznámení ze strany zaměstnance vědomě nepravdivé, může dojít k zahájení disciplinárního řízení proti takovému oznamovateli. Společnosti innogy netolerují zneužívání programu prevence, tj. předcházení nekorektnímu jednání proti zájmům innogy, nestandardního jednání a důsledky takové činnosti nebudou brány na lehkou váhu.

Vážíme si Vaší pomoci a snahy o ochranu zájmů společností innogy a udržování zdravého a spravedlivého pracovního a podnikatelského prostředí.

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.